Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XXI/140/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2007 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. e, pkt 10, art. 51, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2008 rok w następujących wysokościach:

 • dochody ogółem w kwocie 34 989 923 zł,
 • wydatki ogółem w kwocie 40 642 827 zł,

w tym:

 1. dochody własne w kwocie 32 100 000 zł, w tym:
  • bieżące w kwocie 27 570 000 zł, z czego:
   • subwencja oświatowa w kwocie 6 985 057 zł,
  • majątkowe w kwocie 4 530 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. wydatki własne bieżące w kwocie 32 482 800 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 836 101 zł,
  • dotacje w kwocie 1 586 415 zł, z czego:
   • dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 871 000 zł,
   • dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 380 500 zł,
   • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324 915 zł,
   • pomoc finansowa między j.s.t. w kwocie 10 000 zł,
  • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 304 692 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2,

 3. wydatki majątkowe własne, w tym wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 5 270 104 zł, z czego:
  • dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 3,

 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 2 366 557 zł, wydatki bieżące w kwocie 2 366 557 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135 900 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 4,

 5. dochody bieżące związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w kwocie 392 176 zł, wydatki bieżące w kwocie 392 176 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 153 487 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 5,

 6. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 190 zł, wydatki w kwocie 131 190 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 990 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budżetu wyniesie - 5 652 904 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody):

 • z pożyczki + 5 200 000 zł,
 • z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie + 452 904 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne) w kwocie + 772 324 zł przeznacza się na (rozchody):

 • spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie - 772 324 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4

Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 210 000 zł, w tym:

 • rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
 • rezerwę celową w kwocie 10 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Dochody bieżące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosą 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których:

 • dochody wyniosą 507 630 zł,
 • wydatki wyniosą 507 850 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW:

 • w przychodach w kwocie 1 700 000 zł,
 • wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 4 060 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych oraz zakupów powyżej kwoty 60 000 zł i z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
 2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
 3. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł,
 4. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 6. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
 7. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§10

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/140/07

Dochody własne na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/140/07

Wydatki własne bieżące na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/140/07

Wydatki własne majątkowe w szczegółowości do zadań na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (56 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/140/07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/140/07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/140/07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/140/07

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/140/07

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/140/07

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2008 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/140/07

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2008-2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (102 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:33
Liczba odwiedzin strony: 927 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 14:19:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny