Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXII/145/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.01.2008 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §60 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zatwierdzonego uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.10.2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Powołuje się następujące komisje stałe Rady Miasta Lędziny:

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności, o następującym zakresie działania:
  1. opiniowanie projektów uchwał w szczególności dot.: budżetu gminy, zmian w budżecie gminy, w sprawach opłat i podatków lokalnych, wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę,
  2. opiniowanie programów gospodarczych miasta; planów finansowych związanych z programem gospodarczym,
  3. opiniowanie programów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych a także sposobu ich wydatkowania,
  4. opiniowanie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny,
  5. działania na rzecz umacniania obowiązującego systemu prawnego i poszanowania praworządności.
 2. Komisja ds. Infrastruktury, o następującym zakresie działania:
  1. opiniowanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, odpadami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
  2. opiniowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów użyteczności publicznej: wodociągów, kanalizacji,
  3. inicjowanie i ocena przedsięwzięć urbanistycznych, ochrony i rewitalizacji zabytków,
  4. opiniowanie zamierzeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego, parkingów, garaży oraz terenów zieleni,
  5. opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, placów i mostów,
  6. opiniowanie projektów powiatowej infrastruktury drogowej,
  7. opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony i wykorzystania wód stojących i płynących, gleby oraz lasów,
  8. opiniowanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu rolnictwa,
  9. opiniowanie planów prowadzenia eksploatacji górniczej oraz naprawy szkód górniczych,
  10. opiniowanie propozycji sprzedaży mienia komunalnego.
 3. Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego, o następującym zakresie działania:
  1. opiniowanie strategii promocji gminy i prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. analizowanie i opiniowanie sytuacji rynkowej oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju produkcji i usług z wykorzystaniem lokalnych możliwości i surowców,
  3. opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,
  4. opiniowanie organizacji ruchu kołowego pod kątem zachowania bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zamierzeń w sprawach budowy systemu komunikacji tranzytowej,
  5. opiniowanie działań w zakresie transportu zbiorowego, handlu, zaopatrzenia, targowisk oraz łączności,
  6. wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy,
  7. opiniowanie lokalizacji punktów handlowych wielkopowierzchniowych, powyżej 1 000 m2.
 4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, o następującym zakresie działania:
  1. kształtowanie polityki w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  2. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  3. promowanie kultury fizycznej w placówkach oświatowych,
  4. inspirowanie działań w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. kształtowanie polityki w sprawach opieki nad dziećmi z wadami rozwojowymi,
  6. opiniowanie kierunków rozwoju i sposobu zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  7. promowanie zdrowego stylu życia,
  8. analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i występujących patologii społecznych,
  9. współdziałanie z instytucjami charytatywnymi oraz placówkami opieki społecznej i służba zdrowia,
  10. czuwanie nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w dziedzinie dostępu do szerokiego spektrum kultury,
  11. współdziałanie w rozwoju kultury, sportu i rekreacji z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:33
Liczba odwiedzin strony: 1086 (ostatnie odwiedziny 2020.08.01 10:34:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny