Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIII/150/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2008 w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w Tychach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXIII/149/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Ustala się dopłaty do cen za zużycie wody wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w Tychach, zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXIII/149/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach w następującej wysokości:
  Taryfowa grupa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny Wyszczególnienie Cena według taryfy Dopłata z budżetu gminy Cena netto Cena brutto
  1. Gospodarstwa domowe.
  2. Jednostki organizacyjne gminy.
  Cena 1 m3 wody 5,38 zł + VAT = 5,76 zł 0,50 zł + VAT = 0,54 zł 5,38 zł - 0,50 zł = 4,88 zł 4,88 zł + VAT = 5,22 zł
 2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 2.03.2008 do 1.03.2009 roku.

§2

 1. Dopłata o której mowa w §1 ust. 1 będzie przekazywana na konto Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne zużycie wody miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach otrzymujące dopłatę jest zobowiązane prowadzić ewidencję księgową (ilościowo- wartościową) w sposób umożliwiający określenie ilości zużywanej wody.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/0911/156/2/08 z dnia 7.03.2008 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały w części paragrafu 1 ust. 1.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.25
Data udostępnienia: 2009.02.25 19:13:45
Liczba odwiedzin strony: 1095 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 23:36:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny