Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIII/156/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2008 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Korzystanie z przedszkola jest częściowo odpłatne, a mianowicie:

  1. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do comiesięcznej odpłatności za świadczenia na rzecz dziecka przekraczające nauczanie i wychowanie podstaw programowych wychowania przedszkolnego w wysokości 110 zł miesięcznie za 1 dziecko.
  2. Opłata o której mowa w pkt   nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej.
  3. W przypadku gdy do przedszkoli prowadzonych przez gminę Lędziny w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów) skierowany do dyrektora przedszkola opłata stała określona w pkt 1 ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.
  4. Opłatę należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  5. Opłata jest niezależna od czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców (opiekunów) od obowiązku jej uiszczenia w pełnej wysokości.
  6. Zwolnieniu z opłaty podlegają:
    1. dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana (na podstawie wydanego zaświadczenia),
    2. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

§2

Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXI/112/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli oraz uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXXI/177/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXI/112/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie 1 marca 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:34
Liczba odwiedzin strony: 1142 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 16:39:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny