Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIX/201/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.06.2008 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji II etapu programu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w uchwale Rady Miasta Lędziny nr XXXIX/246/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" z późn. zm., Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany w uchwale nr XIII/98/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji II etapu programu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009'', w poniższy sposób:

 1. §1 otrzymuje brzmienie:

  Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 4 532 866,26 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy) na realizację II etapu programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji 236 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 2. §2 otrzymuje brzmienie:

  Wykonanie II etapu zadania w kwocie 8 730 066,55 zł, które będzie realizowane w okresie 2 lat budżetowych: od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r., ze środków:

  1. budżetu gminy - pożyczka określona w pkt 1 w wysokości 4 532 866,26 zł,
  2. mieszkańców gminy - "Uczestników Programu" - w wysokości 3 112 082,40 zł,
  3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 1 085 117,89 zł w tym środki z umorzenia pożyczki w wysokości 891 352,50 zł.
 3. §3 otrzymuje brzmienie:

  Pożyczka w wysokości określonej w pkt 1 zostanie zaciągnięta w trzech transzach z przeznaczeniem na sfinansowanie ww. zadania w następujący sposób:

  • I transza: IX.2007 r. w kwocie - 1 841 825,00 zł,
  • II transza: I.2008 r. w kwocie - 1 098 098,00 zł,
  • III transza: III.2008 r. w kwocie - 1 592 943,26 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.03
Data udostępnienia: 2008.06.16 21:25:04
Liczba odwiedzin strony: 934 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny