Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXI/204/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2008 w sprawie przyjęcia Studium Wykonalności Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć Studium Wykonalności Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przystąpić do realizacji projektu pn "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny".

§3

Upoważnić Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 47, 43-143 Lędziny, do złożenia wniosku o pozyskanie środków na realizację projektu z Funduszu Spójności.

§4

Czas realizacji projektu: lata 2008-2013.

§5

Zakres rzeczowy projektu przewidziany w Studium Wykonalności:

 1. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Ziemowit oraz adaptacja Oczyszczalni Ścieków Hołdunów.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej:
  • ok. 70,8 km sieci grawitacyjnej,
  • ok. 10,6 km rurociągów tłocznych,
  • 12 pompowni ścieków sanitarnych.
 3. Budowa kanalizacji deszczowej:
  • ok. 22,6 km sieci grawitacyjnej,
  • 12 separatorów ścieków deszczowych zintegrowanych z osadnikami.
 4. Zakup samochodu asenizacyjnego.

§6

 1. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 194 227 800 zł.
 2. Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
  Lp. Źródło finansowania Kwota [zł] Udział [%]
  1 Środki własne 17 353 300 8,9
  2 NFOŚiGW 5 000 000 2,6
  3 WFOŚiGW 15 000 000 7,7
  4 Dotacja z Funduszu Spójności 156 874 500 80,8
  Razem 194 227 800 100

§7

Zakres rzeczowo-finansowy projektu określony w §5 i §6 jest podany szacunkowo i może ulec zmianie w okresie negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w czasie realizacji projektu.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.24
Data udostępnienia: 2008.08.08 22:42:27
Liczba odwiedzin strony: 955 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:15:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny