Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXI/214/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2008 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty, Rada Miasta uchwala:

§1

Określa się zniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, ustala się w danym roku szkolnym w oparciu o liczbę oddziałów zamieszczonych w arkuszu organizacyjnym szkoły lub przedszkola.

§3

Traci moc uchwała nr XXIX/163/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta, dyrektorom szkół i przedszkoli.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2008 r.

Załącznik do uchwały nr XXXI/214/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.24
Data udostępnienia: 2008.08.08 22:42:27
Liczba odwiedzin strony: 950 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:28:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny