Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXIV/225/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2008 w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Dokonać zmian organizacyjnych w przedmiocie działalności jednostki budżetowej - Kuchnia Miejska utworzonej uchwałą nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach, zmienionej uchwałą nr XXXIV/04/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2003 r. oraz uchwałą Rady Miasta Lędziny nr LII/333/06 z dnia 29.06.2006 r. - w terminie do dnia 31.12.2008 r.
 2. Dokonać z dniem 1.01.2009 r. zmiany nazwy jednostki ze względu na ograniczenie zakresu działalności z nazwy Kuchnia Miejska na Targowisko Miejskie, oraz dokonać zmian we wskazanych w §1 pkt 1 uchwałach, w następujący sposób:
  • wykreślić pkt 2 lit. "a" i "b",
  • zmienić pkt 3 poprzez wykreślenie lit. "a",
  • zmienić pkt 4, nadając mu następujące brzmienie: "Źródłem dochodów jednostki budżetowej są:
   1.  
    • wpłaty osób korzystających z jego usług,
    • dochody z najmu i dzierżawy,
    • inne dochody odprowadzane do budżetu miasta,
   2.  
    • spadki, zapisy i darowizny,
    • odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki,
    • inne określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.".

§2

Dokonać z dniem 1.01.2009 r. zmian w statucie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach z późniejszymi zmianami w następujący sposób:

 • dokonuje się wykreślenia z tekstu statutu nazwy Kuchnia Miejska, zastępując ją nową nazwą Targowisko Miejskie,
 • w par. 1 wykreśla się pkt 1,
 • w par. 2 zmienia się treść pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "Siedziba jednostki mieści się w Lędzinach, przy ul. Fredry 10a",
 • wykreśla się par. 3,
 • w par. 4 wykreśla się pkt 1 i 2,
 • w par. 5 wykreśla się pkt 2 i 3,
 • par. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. "Źródłami dochodów jednostki są:
   1. wpłaty osób korzystających z jej usług,
   2. dochody z najmu i dzierżawy,
   3. inne dochody odprowadzane na rachunek budżetu miasta.
  2. Ponadto źródła dochodów stanowią:
   1. spadki, zapisy i darowizny,
   2. odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki,
   3. inne określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.".

§3

Burmistrz miasta określi warunki prawno-organizacyjne oraz sprawozdawczo-finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz przekazaniem zbędnego majątku jednostki na rzecz osób trzecich w terminie do dnia 31.12.2008 r.

§4

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity statutu.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/225/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.25
Data udostępnienia: 2008.10.16 00:04:10
Liczba odwiedzin strony: 1068 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:28:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny