Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1.

 1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
  • Rozdział 1: Przepisy ogólne,
  • Rozdział 2: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • Rozdział 3: Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (1PU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • Rozdział 4: Tereny lasów (2ZL i 3ZL) przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu,
  • Rozdział 5: Tereny komunikacji (4KDS i 5KDZ) przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
  • Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
  • Rozdział 7: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
  • Rozdział 8: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
  • Rozdział 9: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
  • Rozdział 10: Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
  • Rozdział 11: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu miejscowego,
  • Rozdział 12: Przepisy końcowe.
 2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą uwarunkowania wynikające z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w art. 15 ust. 2 pkt. 4, 5, 7, 11 dlatego nie określa się:
  1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
  3. granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  4. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zwany dalej "planem", obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.
 2. Na rysunek planu składają się:
  1. rysunek planu, sporządzony w skali 1:2000, obowiązujący w zakresie określonym niniejszą uchwałą i stanowiący jej integralną część w formie załącznika graficznego nr 1,
  2. wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym stanowiący załącznik graficzny nr 2.
 3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
  1. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu,
  2. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 4. Plan jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zatwierdzonego uchwałą nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. z późn. zm.

§2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy odrębne.

§3

Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

 1. granica obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 3. symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określające przeznaczenia oraz zasady ich zagospodarowania, o których mowa w §5 oraz numery porządkowe wyróżniające je spośród innych terenów,
 4. nieprzekraczalna linia zabudowy.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym określającym jego przeznaczenie oraz dodatkowo numerem porządkowym wyróżniającym go spośród innych terenów o określonym przeznaczeniu podstawowym, realizowanym samodzielnie lub łącznie z przeznaczeniem dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały;
 2. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;
 3. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie;
 4. usługach logistycznych - należy rozumieć obsługę obrotu towarowego, w tym: usługi transportowe, magazynowanie, obsługę informatyczną, finansową, konfekcjonowania i administracji;
 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może być realizowany obiekt, określającą maksymalny zasięg zabudowy w linii elewacji frontowej;
 6. zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność powstałą w wyniku przemyślanej działalności człowieka służącą celom wypoczynkowym, zdrowotnym, bądź estetycznym (zadrzewienia, zakrzewienia, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce itp.);
 7. wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć nieoznaczone na rysunku planu dojazdy do działek budowlanych nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, realizowane na koszt właścicieli;
 8. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw, innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§5

 1. Wyznacza się tereny o niżej określonym przeznaczeniu, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
  1. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1PU,
  2. tereny lasów, oznaczone symbolami 2ZL,3ZL,
  3. tereny komunikacji:
   1. teren drogi publicznej klasy ekspresowej, oznaczony symbolem 4KDS,
   2. teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem 5KDZ.
 2. Tereny o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego - na zasadach określonych w dalszych przepisach planu.

Rozdział 3
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (1PU) - przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§6

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 PU jest produkcja, magazyny, składy oraz usługi logistyczne.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. handel detaliczny i hurtowy,
  2. usługi gastronomii,
  3. usługi prowadzone w obiektach typu biurowego,
  4. hotele, motele,
  5. stacje paliw płynnych i gazowych,
  6. zieleń urządzoną,
  7. czasowe miejsca postojowe,
  8. wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
  9. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym zbiorniki retencyjne i zbiorniki p.poż.

§7

 1. Dla terenu zabudowy, o którym mowa w §6 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego:
  1. linia zabudowy od drogi ekspresowej w odległości wynikającej z przepisów odrębnych tj. 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, z uwzględnieniem zasad kompozycyjnych i względów użytkowo-funkcjonalnych planowanej inwestycji,
  2. usytuowanie zabudowy od ściany lasu - z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - należy przyjąć zgodnie ze stosownymi przepisami w tym zakresie, lecz nie mniej niż 20,0 m,
  3. wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu oznaczonego symbolem 1PU - max 60%,
  4. wielkość powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% obszaru objętego opracowaniem planu,
  5. wysokość obiektów produkcyjnych, magazynów i obiektów usług logistycznych - max 15 m; pozostałych obiektów usługowych - max 5 kondygnacji nadziemnych,
  6. dopuszcza się realizację obiektów o wysokości większej niż 15 m w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi procesu produkcyjnego, jak również nośników reklamowych i tablic informacyjnych, o których mowa w pkt 10,
  7. forma i geometria dachów, gabaryty oraz rozwiązania architektoniczne obiektów, w tym materiały wykończeniowe i ich kolorystyka powinny być kształtowane w sposób zharmonizowany i ujednolicony, z zachowaniem spójnego charakteru zabudowy,
  8. nakaz zapewnienia czasowych miejsc postojowych w ilości właściwej do prowadzonej działalności,
  9. ogrodzenia widoczne od strony drogi publicznej należy wykonać w dostosowaniu do rozwiązań materiałowych i kolorystycznych architektury budynków, przy czym ogrodzenia nie mogą być wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych i blachy,
  10. dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacyjnych jako elementów wolno stojących o własnej konstrukcji, jak również wykorzystujących elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych lub ogrodzeń.
 2. Oddanie do użytkowania planowanych inwestycji na terenie oznaczonym symbolem 1PU jest dopuszczalne po zapewnieniu skomunikowania z docelowego układu drogowego, o którym mowa w §10.

Rozdział 4
Tereny lasów (2ZL i 3ZL) - przeznaczenie, zasady i zagospodarowania terenu

§8

Przeznaczeniem podstawowym terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ZL i 3ZL jest utrzymanie istniejącego użytkowania terenu w postaci lasu.

§9

Dla terenów lasu, o których mowa w §8 ustala się prowadzenie gospodarki leśnej w sposób określony w planie urządzenia lasu, z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Rozdział 5
Tereny komunikacji (4KDS i 5KDZ) - przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§10

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
  1. 4KDS - droga publiczna klasy ekspresowej wraz z węzłem drogowym,
  2. 5KDZ - droga publiczna klasy zbiorczej

  jest obsługa komunikacyjna terenów objętych planem oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta.

 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1,
  2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§11

 1. Ustala się następujące parametry i zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
  1. adaptację drogi ekspresowej oznaczonej symbolem 4KDS z dopuszczeniem jej rozbudowy i przebudowy wraz z budową węzła drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi,
  2. rozbudowę i przebudowę drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 5KDZ do parametrów odpowiadających jej funkcjonalno - technicznemu przeznaczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
  3. dla dróg stanowiących wewnętrzną obsługę komunikacyjną zespołów zabudowy nie wydziela się linii rozgraniczających; szerokość pasów drogowych należy ustalić stosownie do wymagań użytkowych oraz technicznych, określonych w przepisach odrębnych.
 2. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem 1PU wyłącznie z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5KDZ.

Rozdział 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§12

 1. Ustala się ogólne zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
  1. w przypadku istnienia możliwości terenowych prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz zieleni,
  2. dopuszcza się modernizację, rozbudowę i korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie,
  3. nakaz zachowania określonych przepisami szczególnymi i normami branżowymi ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu.

§13

 1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie:
  1. zaopatrzenia w wodę:
   1. dostawę wody z istniejącego wodociągu Ø160 mm zlokalizowanego w ulicy Zawiszy Czarnego, poza obszarem planu (zapewniającego dostawę wody na cele przeciwpożarowe dla dwóch jednocześnie czynnych hydrantów),
   2. zabezpieczenie drugiego, awaryjnego włączenia do wodociągu Ø225 mm zlokalizowanego w ul. Lędzińskiej, oddalonego od planowanej inwestycji o około 1 500 m (zapewnienie dla pięciu jednocześnie czynnych hydrantów),
   3. pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie,
  2. odprowadzenia ścieków sanitarnych:
   1. odprowadzenie ścieków sanitarnych lokalnym miejskim systemem kanalizacji do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Ziemowit", zlokalizowanej poza granicą planu,
   2. dopuszcza się budowę lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w granicach terenu 1PU,
  3. odprowadzenia wód opadowych:
   1. odprowadzenie wód opadowych do cieku Ławeckiego,
  4. zaopatrzenia w ciepło:
   1. z uwagi na brak centralnego źródła ciepła i systemu ciepłowniczego, dopuszcza się lokalne źródła ciepła na terenach poza zasięgiem zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania,
  5. zaopatrzenia w gaz:
   1. dostawę gazu ziemnego z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø160 mm zlokalizowanego w ul. Zawiszy Czarnego,
   2. wykorzystanie gazu jako paliwa gazowego dla kotłowni gazowej z przeznaczeniem na cele ogrzewania pomieszczeń, klimatyzacji i wentylacji,
  6. zaopatrzenia w energię elektryczną:
   1. dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć 20 kV ze stacji 110/20/6 kV "Urbanowice",
   2. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej planowanej inwestycji zakwalifikowanej do III grupy przyłączeniowej tj. o mocy zainstalowanej urządzeń do odbioru energii elektrycznej powyżej 40 kW w oparciu o dwa niezależne przyłącza w rozdzielni 20 kV stacji 110/20/6 kV "Urbanowice" poprzez:
    • budowę dwusekcyjnej stacji transformatorowej 20/0,4 kV,
    • budowę linii kablowych 20 kV wyprowadzonych z obu przyłączy do projektowanej stacji transformatorowej,
    • zabudowę w stacji 110/20/6 kV "Urbanowice" dwóch transformatorów o mocy 40 MVA, celem zwiększenia mocy dyspozycyjnej,
  7. telekomunikacji:
   1. rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć Telekomunikacji Polskiej SA, dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci,
   2. realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji,
   3. na nowych terenach budowlanych zaleca się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, bądź w postaci kabli ziemnych,
   4. dopuszcza się budowę i rozbudowę telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych, wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w tym szczególnie w zakresie ochrony ludności przed wpływami magnetycznego promieniowania nie jonizującego,
  8. gospodarki odpadami:
   1. zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy w sprawie czystości i porządku na terenie gminy,
   2. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi wg przepisów odrębnych.
 2. Dopuszcza się inne zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia ich z zarządcami tych systemów.

Rozdział 7
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§14

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii, o których mowa w przepisach odrębnych,
 2. prowadzenie działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego prowadzący posiada tytuł prawny,
 3. ochronę karbońskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Tychy - Siersza w szczególności poprzez:
  1. nakaz realizacji zabezpieczeń i monitoringu środowiska gruntowo-wodnego zgodnie ze wskazaniami dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
  2. zakaz stosowania do utwardzania i niwelacji terenu materiałów lub odpadów mogących stanowić źródło zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego,
  3. nakaz stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z terenów komunikacji i utwardzonych placów gwarantujących dotrzymanie w wodach opadowych zawartości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów szczególnych,
  4. realizacja użytkowania mogącego prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności dotyczącego parkingów, placów manewrowych, placów wielofunkcyjnych, dróg wymaga zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych,
 4. stosowanie w czasie realizacji planu przepisów dotyczących szczególnych zasad ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą próchniczą gleby z terenu planowanego pod zabudowę w celu ograniczenia jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej,
 5. prace ziemne prowadzone w bliskim sąsiedztwie lasu należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia systemów korzeniowych drzew,
 6. zaleca się odtworzenie i kształtowanie zieleni wysokiej z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew,
 7. zakaz wykorzystywania terenów dla funkcji związanych ze składowaniem, a także gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów,
 8. sposób odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z terenu objętego opracowaniem planu nie może pogorszyć stosunków wodnych na gruntach sąsiednich,
 9. dla terenu oznaczonego symbolem 2ZL stanowiącego cenne przyrodniczo zbiorowiska leśne - lasy łęgowe - należy w niezmienionym stanie zachować stosunki wodne oraz zapewnić ochronę przed emisją zanieczyszczeń do środowiska.

Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

§15

 1. Ustala się obszar podlegający ochronie położony w granicach objętych opracowaniem niniejszego planu, dla którego należy wyznaczyć filar ochronny w złożu kopaliny zgodnie z warunkami określonymi przez administratora nadzoru górniczego.
 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem niniejszego planu należy projektować z uwzględnieniem warunków określanych przez właściwy Okręgowy Urząd Górniczy z uwagi na jego położenie w granicach terenu górniczego KWK "Ziemowit" w Lędzinach.

Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§16

 1. Dopuszcza się możliwość dokonywania scaleń i podziałów nieruchomości dla realizacji ustaleń niniejszego planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych w tym zakresie.
 2. W całym obszarze planu mogą być wydzielane działki pod urządzenia infrastruktury technicznej i obsługę komunikacyjną.

Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§17

W obrębie obszaru objętego planem nakazuje się:

 1. zapewnienie urządzeń wodnych do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 2. rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu nie mogą spowodować pogorszenia przepustowości oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów i pieszych,
 3. zastosowanie środków ochrony ograniczających powstanie zagrożeń dla:
  1. zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie,
  2. przyrody, krajobrazu, gruntów rolnych i leśnych

  w przypadku braku możliwości ich uniknięcia przy budowie, rozbudowie i przebudowie systemu komunikacji oraz realizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

 4. utrzymanie pasa terenu wolnego od lokalizacji obiektów i zadrzewień wzdłuż linii 20 kV i 1 kV jako strefy ochronnej infrastruktury technicznej umożliwiającej eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych; dopuszcza się realizację obiektów w strefie ochronnej infrastruktury technicznej po uzgodnieniu lokalizacji z właścicielem linii.

Rozdział 11
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości związanej z uchwaleniem planu miejscowego

§18

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla obszaru objętego planem. Stawka ta wynosi:

 • dla terenu oznaczonego symbolem 1 PU - 15%,
 • dla pozostałych terenów - 0%.

Rozdział 12
Przepisy końcowe

§19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

§20

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/240/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/240/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/240/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (19 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/240/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (18 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.08.14
Data udostępnienia: 2013.08.14 20:18:48
Liczba odwiedzin strony: 3403 (ostatnie odwiedziny 2021.04.19 12:45:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny