Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/242/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) obwieszczenia Min. Fin. z dnia 29.07.08 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. nr 59, poz. 531), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Lędziny:
  1. od gruntów:
   1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
   2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,60 zł od 1 ha powierzchni,
   3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;
  2. od budynków lub ich części:
   1. mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr XIX/125/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2007 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.12 22:13:35
Liczba odwiedzin strony: 1089 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 22:00:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny