Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/246/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 ust. 1a ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Uchwała określa zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w budynkach stanowiących własność gminy Lędziny.
 2. Sprzedaż lokali następuje wraz z jednorazową sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu wydzielonego geodezyjnie na podstawie jej wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę.

§2

Czynności przygotowawcze do sprzedaży lokalu mieszkalnego podejmuje się na wniosek ich najemców lub z inicjatywy burmistrza miasta.

§3

Sprzedaż lokali dokonuje się na rzecz ich najemców jeśli:

 1. posiadają umowę najmu lokalu, który chcą nabyć na czas nieokreślony,
 2. nie zalegają z zapłatą należnego czynszu oraz innych opłat z tytułu najmu lokalu.

§4

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne:

 1. znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu, przebudowy,
 2. wynajęte na czas określony jako lokale socjalne,
 3. w których przewidywana jest zmiana funkcji,
 4. oddane w najem jako lokal zamienny na czas remontu lub modernizacji lokalu poprzednio zajmowanego,
 5. których najemca lub jego współmałżonek jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego bądź przysługuje mu własnościowe lub lokatorskie prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego.

§5

 1. Koszty przygotowawcze dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokalu mieszkalnego ponosi wnioskodawca. W przypadku odstąpienia przez nabywającego od wykupu lokalu mieszkalnego wnioskodawca pokrywa koszty poniesione przez gminę, związane z przygotowaniem lokalu do zbycia.
 2. Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

§6

 1. Udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności lub udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.
 2. Wysokość bonifikaty wynosi:
  1. w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu - 80%,
  2. w przypadku ratalnego zakupu lokalu - 70%,
  3. w przypadku ratalnego zakupu lokalu przez wszystkich lokatorów w danym budynku - 90%,
  4. w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu w budynku, w którym wykupu dokonują wszyscy lokatorzy - 95%.

§7

Cena lokalu zbycia w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 20 kwartałów. Pierwsza rata w wysokości 5% ceny lokalu podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następnie raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

§8

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§9

Wierzytelność gminy Lędziny w stosunku do nabywcy lokalu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

§10

Osobie, której raz sprzedano lokal mieszkalny, a ta lokal ten zbędzie na wolnym rynku i otrzyma kolejny lokal z listy oczekujących, sprzedaż po raz wtóry lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy może nastąpić za cenę równą wartości lokalu bez zastosowania bonifikat wynikających z zapisów §6.

§11

Traci moc uchwała nr XXIII/03/98 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprzedaży zasiedlonych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich).

§12

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§13

Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/0911/668/733/08 z dnia 2.01.2009 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały w częściach określonych w: paragrafie 6, paragrafie 7 oraz paragrafie 8.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.25
Data udostępnienia: 2009.02.25 19:13:45
Liczba odwiedzin strony: 1059 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 05:54:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny