Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLI/292/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2009 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "e", pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 179, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 rok w następujących wysokościach:

 • dochody ogółem w kwocie 37 896 985 zł,
 • wydatki ogółem w kwocie 46 877 815 zł,

w tym:

 1. dochody własne w kwocie 34 833 092 zł, w tym:
  • bieżące w kwocie 28 403 092 zł, z czego:
   • subwencja oświatowa w kwocie 7 950 710 zł,
  • majątkowe w kwocie 6 430 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. wydatki własne bieżące w kwocie 35 512 056 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 154 790 zł,
  • dotacje w kwocie 1 919 829 zł, z czego:
   • dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 026 500 zł,
   • dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 412 700 zł,
   • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440 629 zł,
   • pomoc finansowa między j.s.t. w kwocie 40 000 zł,
  • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 358 328 zł, z czego:
   • wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń w kwocie 18 328 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2,

 3. wydatki majątkowe własne, w tym wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 8 301 866 zł, z czego:
  • pomoc finansowa między j.s.t. w kwocie 332 000 zł,
  • dotacja dla podmiotu zaliczanego do sektora finansów publicznych w kwocie 275 092 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 3,

 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 2 283 211 zł, wydatki bieżące w kwocie 2 283 211 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 705 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 4,

 5. dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej, funduszami celowymi oraz fundacjami w kwocie 662 682 zł, w tym:
  • dochody bieżące w kwocie 362 254 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 300 428 zł,

  wydatki w kwocie 662 682 zł, w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie 362 254 zł, z czego:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 160 220 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 300 428 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 5,

 6. dochody bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 000 zł, wydatki bieżące w kwocie 118 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budżetu wyniesie - 8 980 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody):

 • z pożyczek + 5 000 000 zł,
 • z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie + 3 980 830 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne) w kwocie + 1 187 598 zł przeznacza się na (rozchody):

 • spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie - 1 187 598 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4

Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 260 000 zł, w tym:

 • rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł,
 • rezerwę celową w kwocie 10 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Dochody bieżące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których:

 • dochody wyniosą 609 900 zł,
 • wydatki wyniosą 647 625 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW:

 • w przychodach w kwocie 1 700 000 zł,
 • wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 3 991 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych oraz zakupów powyżej kwoty 60 000 zł i z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
 2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
 3. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł,
 4. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 6. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
 7. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§10

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody własne na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/292/09

Wydatki własne bieżące na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/292/09

Wydatki własne majątkowe w szczegółowości do zadań na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, funduszami celowymi oraz fundacjami na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/292/09

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLI/292/09

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (23 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLI/292/09

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2009 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/292/09

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2009-2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.02.05 20:37:15
Liczba odwiedzin strony: 924 (ostatnie odwiedziny 2020.05.26 02:29:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny