Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwała nr LXI/415/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.05.2010 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a pkt 5 i 21, art. 403 ust. 2, art. 85, art. 141 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXV/141/04 z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny, Polityki środowiskowej gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego gminy Lędziny i uchwały Rady Miasta Lędziny nr LIV/387/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny", Rada Miasta uchwala:

§1

"Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr LIV/388/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V".

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/415/10

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (365 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.27
Data udostępnienia: 2010.06.09 21:01:04
Liczba odwiedzin strony: 1437 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 20:37:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny