Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwała nr LXII/421/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach.

§1

 1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
  • Rozdział 1: Przepisy ogólne,
  • Rozdział 2: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • Rozdział 3: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
  • Rozdział 5: Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU) - przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • Rozdział 6: Teren zieleni izolacyjnej (ZI) – przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu,
  • Rozdział 7: Tereny komunikacji (KDD1/2, KDW) – przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
  • Rozdział 8: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
  • Rozdział 9: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
  • Rozdział 10: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
  • Rozdział 11: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu miejscowego,
  • Rozdział 12: Przepisy końcowe.
 2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą uwarunkowania wynikające z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9, 11 dotyczące:
  1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
  3. granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  4. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
  5. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§2

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów, zwana dalej "planem", obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.
 2. Na rysunek planu składają się:
  1. rysunek planu, sporządzony w skali 1 : 1 000, pomniejszony do skali 1 : 2 000, obowiązujący w zakresie określonym niniejszą uchwałą i stanowiący jej integralną część wraz z wyrysem ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" w formie załącznika graficznego nr 1.
 3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu,
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 4. Plan jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zatwierdzonego uchwałą nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. z późn. zm.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy odrębne.

§4

Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

 1. granica obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 3. symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określające przeznaczenia oraz zasady ich zagospodarowania, o których mowa w §6 oraz numery porządkowe wyróżniające je spośród innych terenów,
 4. nieprzekraczalna linia zabudowy,
 5. strefa od kolei,
 6. oznaczenia informacyjne:
  1. strefa płytkiej eksploatacji.

§5

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. terenie (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym określającym jego przeznaczenie oraz dodatkowo numerem porządkowym wyróżniającym go spośród innych terenów o określonym przeznaczeniu podstawowym, realizowanym samodzielnie lub łącznie z przeznaczeniem dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały,
 2. terenie inwestycji – należy przez to rozumieć granice działki budowlanej lub terenu, w szczególności obejmującego kilka sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, wskazane przez inwestora w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może być realizowany obiekt, określającą maksymalny zasięg zabudowy w linii elewacji frontowej,
 6. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu inwestycji,
 7. zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć roślinność powstałą w wyniku przemyślanej działalności człowieka służącą celom wypoczynkowym, zdrowotnym, bądź estetycznym (zadrzewienia, zakrzewienia, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce itp.),
 8. wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć nieoznaczone na rysunku planu dojazdy do działek budowlanych nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, realizowane na koszt właścicieli,
 9. strefach ochronnych – należy przez to rozumieć tereny przylegające do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu do nich w celu bieżącej konserwacji o wielkościach określonych w przepisach odrębnych,
 10. strefie od kolei – należy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami odrębnymi, teren wzdłuż kolei wyłączony z zabudowy; granica strefy przebiega w odległości 10 m od granic terenu kolejowego i nie mniej niż 20 m od skrajnego toru;
 11. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§6

 1. Wyznacza się tereny o niżej określonym przeznaczeniu, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
  1. teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej oznaczony symbolem PU,
  2. teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem ZI,
  3. tereny komunikacji:
   1. teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD1/2,
   2. teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.
 2. Tereny o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego – na zasadach określonych w dalszych przepisach planu.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§7

 1. Ustala się nieprzekraczalną linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
 2. Dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy, w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie wymaganych odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej oraz z wykluczeniem możliwości sytuowania budynku w linii rozgraniczającej drogi.
 3. Ustala się następujące zasady lokalizacji reklam innych niż wielkoformatowe:
  1. na elewacjach budynków – tylko na płaskich powierzchniach, pozbawionych okien i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, płyciny, ryzality, opaski okienne; wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja reklamy na elewacji musi być wkomponowana w jej architektoniczny wystrój: tj. podziały, detale architektoniczne,
  2. na dachach – wyłącznie w formie fryzu (poziomego pasa) z liter lub innych znaków graficznych.
 4. Ustala się zakaz malowania reklam, bezpośrednio na dachach, elewacjach budynków i ogrodzeniach.
 5. Dopuszcza się lokalizowanie reklam, w tym reklam wielkoformatowych oraz tablic informacyjnych jako elementów wolno stojących o własnej konstrukcji, jak również wykorzystujących elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych lub ogrodzeń.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§8

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. prowadzenie działalności usługowej lub wytwórczej musi zmieścić się z oddziaływaniem w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 2. sposób odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z terenu inwestycji nie może pogorszyć stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; wody deszczowe powinny być odprowadzane do kanalizacji, bądź zagospodarowane na działce,
 3. gospodarka odpadami:
  1. zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy w sprawie czystości i porządku na terenie gminy,
  2. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi wg przepisów odrębnych,
 4. dla potrzeb ochrony przed hałasem nie ustala się dopuszczalnych poziomów hałasu określony w przepisach odrębnych,
 5. zakazuje się przekształcania powierzchni ziemi nie związanego z realizacją inwestycji mieszczących się w zakresie przeznaczeń terenów określonych w planie.

Rozdział 5
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU) – przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§9

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem PU są:
  1. obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zakazem lokalizacji:
   1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów,
   2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów, obejmujących:
    • instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych,
    • instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,
    • instalacje do produkcji betonu, cementu i wapna,
    • instalacje do produkcji mas bitumicznych,
    • instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych,
    • instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,
    • instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,
    • instalacje do spopielania zwłok – krematoria,
    • instalacje do odzysku odpadów i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowiska odpadów,
   3. produkcji i przetwórstwa materiałów ropopochodnych,
   4. baz transportowo-spedycyjnych,
  2. zabudowa usługowa i handel z zakazem lokalizacji:
   1. handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2,
   2. usług zdrowia i oświaty,
  3. miejsca postojowe.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. zaplecze biurowo-socjalne,
  2. zieleń urządzoną,
  3. wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
  4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne i zbiorniki p.poż.

§10

 1. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §9 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  1. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – max 80%,
  2. wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – min. 5%,
  3. wysokość:
   1. obiektów produkcyjnych, magazynów – max 20 m; pozostałych obiektów usługowych – max 4 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 20 m,
   2. budynków garaży – max 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 7,0 m,
  4. dopuszcza się realizację obiektów, o których mowa w pkt 3a o wysokości większej niż 20 m w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi procesu produkcyjnego,
  5. geometria dachów: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci do 45o, z dopuszczeniem dachów o innej geometrii związanej z realizacją funkcji produkcyjnej i magazynowej,
  6. forma i geometria dachów, gabaryty oraz rozwiązania architektoniczne obiektów, w tym materiały wykończeniowe i ich kolorystyka powinny być kształtowane w sposób zharmonizowany, z zachowaniem spójnego charakteru zabudowy realizowanej w obrębie jednej działki lub terenu objętego inwestycją,
  7. nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości właściwej do prowadzonej działalności, przy uwzględnieniu standardów parkowania, o których mowa w §15,
  8. w strefie od kolei – oznaczonej na rysunku planu – utrzymuje się, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymagania w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
 2. Dla terenów, o których mowa w §9 obowiązują:
  1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone w Rozdziale 3,
  2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 4.

Rozdział 6
Teren zieleni izolacyjnej (ZI) – przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§11

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI jest zieleń izolacyjna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  2. elementy ochrony akustycznej.

§12

Dla terenu zieleni, o którym mowa w §11 ustala się, zgodnie z przepisami odrębnymi, zasady zagospodarowania terenu w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Rozdział 7
Tereny dróg publicznych (KDD1/2, KDW) – przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§13

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
  1. KDD 1/2 – teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
  2. KDW – teren drogi wewnętrznej, jest obsługa komunikacyjna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§14

 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji drogowej:
  1. dla terenu o symbolu KDD1/2:
   1. klasa: droga dojazdowa,
   2. szerokość w liniach rozgraniczających: 10m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
   3. przekrój uliczny jedno jezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokości jezdni min. 5 m,
  2. dla terenu o symbolu KDW:
   1. klasa: droga dojazdowa,
   2. szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
   3. przekrój uliczny jedno jezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokości jezdni min. 6 m,
  3. dla dróg wewnętrznych nie wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi szerokość pasów drogowych należy ustalić stosownie do wymagań użytkowych oraz technicznych, określonych w przepisach odrębnych.

§15

Ustala się stosowanie poniższych, minimalnych standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny:

 1. usługi handlu detalicznego: 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe,
 2. usługi gastronomiczne: 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
 3. usługi, których działanie opiera się na obsłudze pojedynczych klientów: 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów, lecz nie mniej niż 1 miejsce,
 4. działalność produkcyjna: 4 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych,
 5. działalność rzemieślnicza: 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni całkowitej,
 6. pozostałe usługi i działalności oraz handel hurtowy: ilość miejsc przyjęta indywidualnie przy uwzględnieniu specyfiki danej funkcji, wymagań technologicznych, oczekiwanej ilości klientów.

Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§16

Ustala się ogólne zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

 1. w przypadku istnienia możliwości terenowych prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ciągów pieszo – jezdnych i pieszych oraz zieleni,
 2. dopuszcza się rozbudowy, modernizacje i korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie,
 3. nakaz zachowania określonych przepisami szczególnymi ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu.

§17

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie:

 1. zaopatrzenia w wodę:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu Ø200 zlokalizowanego wzdłuż ul. Gwarków poprzez system nowo projektowanych wodociągów,
  2. na terenach objętych strefami ochronnymi systemu zaopatrzenia w wodę obowiązują zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosowne do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 2. odprowadzenia ścieków:
  1. odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni Hołdunów, poprzez zrealizowany kolektor sanitarny Ø0,2 m zlokalizowany wzdłuż ul. Gwarków i system nowo projektowanych kolektorów (adaptacja istniejącego kolektora ogólnospławnego na kanalizację deszczową),
  2. nakaz odprowadzenia ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
  3. w przypadku, gdy ścieki, o których mowa w pkt b nie spełniają warunków wymaganych przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej ustala się nakaz ich podczyszczenia przed wprowadzeniem do urządzeń kanalizacji sanitarnej, w stopniu wymaganym w ww. przepisach odrębnych,
  4. dopuszcza się stosowanie własnych instalacji oczyszczających i indywidualnych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt c,
  5. zakaz wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej,
  6. dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadkach, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona technicznie, bądź ekonomicznie,
  7. do czasu wybudowania miejskiego systemu kanalizacji rozdzielczej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie posiadanego terenu za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych,
  8. z uwagi na możliwość zmian ukształtowania terenu na skutek wpływu działalności górniczej dopuszcza się możliwość ciśnieniowego transportu ścieków do oczyszczalni,
  9. na terenach objętych strefami oddziaływania od obiektów systemu odprowadzania ścieków obowiązują odpowiednio zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosownie do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 3. zaopatrzenia w ciepło:
  1. stosowanie lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się min. 80% sprawnością energetyczną i niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania,
 4. zaopatrzenia w gaz:
  1. zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskoprężnego 110 mm zlokalizowanego poza granicami opracowania, w przypadku potwierdzenia ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia,
  2. na terenach objętych strefami oddziaływania od obiektów i urządzeń technicznych systemu zaopatrzenia w gaz obowiązują zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosowne do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 5. zaopatrzenia w energię elektryczną:
  1. dostawę mocy i energii elektrycznej poprzez:
   • wybudowanie linii kablowej średniego napięcia (20 kV) wyprowadzonej odczepowo z istniejącej linii 20 kV biegnącej po zachodniej stronie ul. Hołdunowskiej, zasilanej ze stacji transformatorowej M0549,
   • budowę stacji transformatorowej kontenerowej, małogabarytowej, z możliwością montażu jednostki transformatorowej o mocy do 630 kVA, zasilającej docelowo tereny bezpośrednio sąsiadujące, przewidziane do zainwestowania,
  2. dopuszcza się dostawę mocy i energii elektrycznej z sieci i urządzeń elektroenergetycznych będących własnością KWK Ziemowit,
  3. na terenach objętych strefami oddziaływania od obiektów i urządzeń systemu elektroenergetycznego obowiązują zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosowne do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 6. telekomunikacji:
  1. rozwój telekomunikacji z dopuszczeniem możliwości obsługi przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci,
  2. realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji.

Rozdział 9
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

§18

 1. Obszar objęty opracowaniem planu jest położony w granicach terenu górniczego "KWK Ziemowit", w obrębie którego występuje strefa płytkiej eksploatacji (H < 100 m) zagrożona możliwością wystąpienia deformacji nieciągłych – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
 2. Realizacja obiektów budowlanych w obszarze planu wymaga zabezpieczenia obiektów przed skutkami eksploatacji górniczej w oparciu o:
  1. szczegółowe informacje o aktualnych warunkach geologiczno-górniczych uzyskane od właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny,
  2. badania geotechniczne oraz analizy i inne badania (m.in. geofizyczne) mające na celu określenie występowania pustek w górotworze, a także określenie sposobu działań profilaktycznych.
 3. Ustala się obowiązek wykonania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej w zależności od kategorii technicznej obiektu budowlanego zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 10
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości

§19

 1. W obszarze objętym planem nie przewiduje się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej,
  2. w przeprowadzonych podziałach należy uwzględnić wyznaczone niniejszym planem drogi publiczne,
  3. zespół działek obsługiwany drogą o charakterze sięgacza winien być zakończony placem do zawracania,
  4. w każdym przypadku, gdy istnieje taka możliwość techniczno-terenowa należy ograniczyć liczbę powiązań ulic niższej kategorii z ulicami wyższej kategorii,
  5. minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20 m,
  6. minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1 500 m2,
  7. dopuszcza się podział terenu na działki przeznaczone pod komunikację i infrastrukturę techniczną oraz dla poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących lub regulacji granic działki,
  8. w przypadku wydzielania działek pod drogi wewnętrzne nakaz zachowania w rejonie skrzyżowań narożnych ścięć działek min. 5,0 m x 5,0 m,
  9. nakazane przepisami niniejszej uchwały minimalne powierzchnie działek i minimalne szerokości frontu działek dotyczą wyłącznie działek wydzielanych po wejściu w życie ustaleń niniejszej uchwały.

Rozdział 11
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego

§20

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla obszaru objętego planem. Stawka ta wynosi:

 • dla terenów oznaczonych symbolami PU : 10%,
 • dla pozostałych terenów: 0%.

Rozdział 12
Przepisy końcowe

§21

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

§22

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/421/10

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (364 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/421/10

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/421/10

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.30
Data udostępnienia: 2010.07.14 21:59:46
Liczba odwiedzin strony: 2618 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 00:29:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny