Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 162, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 z 2005 r.; nr 172, poz. 1441 z 2006; nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. nr 117, poz. 679, nr 21, poz. 113, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, nr 191, poz. 1412, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825; z 2007 r. nr 109, poz. 747; z 2008 r. nr 116, poz. 730, nr 237, poz. 1655; z 2009 r. nr 56, poz. 458; z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz. 1475; z 2011 r. nr 102, poz. 584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016, nr 232, poz. 1378) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682, nr 216, poz. 1826; z 2005 r. nr 143, poz. 1199, nr 164, poz. 1365, nr 179, poz. 1484; z 2006 r. nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825; z 2008 r. nr 116, poz. 730; z 2009 r. nr 56, poz. 458; z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 226, poz. 1475) oraz art. 3 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378), Rada Miasta uchwala:

§1

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

  1. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc pkt 2 w ust. 1 §1 uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
    2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

    Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/139/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (168 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.01.26
Data udostępnienia: 2012.02.14 19:46:20
Liczba odwiedzin strony: 703 (ostatnie odwiedziny 2020.05.28 15:52:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny