Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XX/153/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.03.2012 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez burmistrza Lędzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zwanych dalej spółkami.

§2

 1. Upoważnia się burmistrza miasta do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Lędziny na dany rok budżetowy.
 2. Upoważnia się burmistrza miasta do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje wkładów niepieniężnych (aportów).

§3

 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:
  • prawa rzeczowe,
  • prawa obligacyjne,
  • prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.
 2. Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.

§4

 1. Upoważnia się burmistrza miasta do cofania udziałów i akcji w spółkach.
 2. Wycofanie udziałów lub akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§5

 1. Upoważnia się burmistrza miasta do zbywania udziałów i akcji w spółkach.
 2. Decyzję o zbyciu udziałów burmistrz miasta podejmuje w formie zarządzenia.

§6

 1. Zbycie udziałów i akcji nastąpić może w formie:
  • przetargu,
  • aukcji,
  • rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.
 2. Decyzje o zbyciu udziałów lub akcji podejmuje burmistrz w drodze zarządzenia.
 3. Jeżeli żaden z wymienionych w pkt. 1 trybów zbycia udziałów lub akcji nie przyniesie rezultatów burmistrz może dokonać zbycia w innym trybie zaakceptowanym przez Radę Miasta.

§7

Zbycie udziałów lub akcji w spółce, wycofanie udziałów lub akcji w spółce wymaga uprzedniej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.

§8

Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki.

§9

Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów i akcji w szczególności szczegółowego trybu zbywania udziałów, powierza się burmistrzowi miasta.

§10

O każdym wniesieniu wkładu, cofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji burmistrz miasta informuję Radę Miasta Lędziny na najbliższej sesji Rady Miasta następującej po wniesieniu wkładu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych wkładów, cofniętych lub zbytych udziałach lub akcjach a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§12

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.29
Data udostępnienia: 2012.04.11 20:34:42
Liczba odwiedzin strony: 877 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny