Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Udziela się z budżetu gminy Lędziny pomocy finansowej dla miasta Bielska-Białej - Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie Izby Wytrzeźwień w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Lędziny.

§2

Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lędziny na 2012 rok w wysokości 21 060,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

§3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Lędziny a miastem Bielsko-Biała.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.28
Data udostępnienia: 2012.07.02 20:41:59
Liczba odwiedzin strony: 640 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 00:14:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny