Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2012 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 642), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach stanowiącym załącznik do uchwały nr CLXXXIX/01/01 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2001 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna zmienia się §18 statutu nadając mu brzmienie:

 1. "Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.
 2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 3. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 4. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowej na realizację wskazanych działań i programów.
 5. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.
 6. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.
 7. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad określonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczalnym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 8. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego poprzedza badanie pod względem formalnorachunkowym dokonanym przez pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta pod warunkiem, iż nie podlega ono badaniu na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.08.30
Data udostępnienia: 2012.09.06 20:06:30
Liczba odwiedzin strony: 665 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny