Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2012 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 406), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

W statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/165/04 z dnia 25.11.2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury wprowadzić następujące zmiany:

 1. w §11 Gospodarka finansowa i majątek przyjmuje brzmienie:
  1. "MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
  2. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku może ulec zmianie.
  3. Działalność MOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej otrzymanej od organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, funduszy celowych, darowizn, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, przychodów z pobieranych opłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
  4. Wysokość dotacji podmiotowej dla MOK określa budżet Miasta Lędziny i ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez dyrektora MOK przekazywanego Burmistrzowi Miasta.
  5. Przychody z działalności gospodarczej MOK służą do realizacji celów statutowych.
  6. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania MOK pokrywane są z uzyskanych dotacji i przychodów.
  7. Środki finansowe MOK gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym.
  8. Kwota dotacji jest przekazywana przez miasto na rachunek bankowy MOK.
  9. Dyrektor MOK składa Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie z działalności po zaopiniowaniu przez Społeczną Radę Programową i Referat Kultury Urzędu Miasta Lędziny.
  10. Dyrektor MOK corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta.",
 2. w §8 pkt 1 odnośnik 4 otrzymuje brzmienie:
  • "zatwierdzanie planu działalności i planu finansowego MOK.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.08.30
Data udostępnienia: 2012.09.06 20:06:30
Liczba odwiedzin strony: 684 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny