Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. nr 19, poz. 373), Rada Miasta uchwala:

§1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lędziny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2

 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 3 pkt 1 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
  1. dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:
   1. na zmieszane odpady komunalne – jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3,
   2. na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
    • 1 worek 120 l z folii - makulatura,
    • 1 worek 120 l z folii - metal,
    • 1 worek 120 l z folii - szkło,
    • 2 worki 120 l z folii - tworzywa sztuczne,
    • 4 worki 120 l z folii - odpady zielone ulegające biodegradacji,
  2. dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:
   1. na zmieszane odpady komunalne – dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden o pojemności 0,24 m3,
   2. na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
    • 1 worek 120 l z folii - makulatura,
    • 1 worek 120 l z folii - metal,
    • 1 worek 120 l z folii - szkło,
    • 2 worki 120 l z folii - tworzywa sztuczne,
    • 4 worki 120 l z folii - odpady zielone ulegające biodegradacji,
  3. dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osoby:
   1. na zmieszane odpady komunalne – trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik 0,24 m3 i jeden pojemnik 0,12 m3 lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3,
   2. na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
    • 1 worek 120 l z folii - makulatura,
    • 1 worek 120 l z folii - metal,
    • 2 worek 120 l z folii - szkło,
    • 3 worki 120 l z folii - tworzywa sztuczne,
    • 4 worki 120 l z folii - odpady zielone ulegające biodegradacji,
  4. dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
   1. jak w pkt 2a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne 2 osoby lub jeden pojemnik 0,24 m3 na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności wyrażonej w m3 przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,
   2. jak w pkt 2b) oraz dodatkowo jeden worek 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.
 2. Ponad limit określony w ust. 1 pkt 1-3 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane.

§3

Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 oraz §5 ust. 3 pkt 2 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego wskaźnika nagromadzenia w wysokości 0,06 m3 na mieszkańca na miesiąc:

 1. zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach o pojemności 0,55 m3, 0,75 m3, 1,1 m3, lub w kontenerach KP 7, KP 8, KP 10, ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzchni) miejsc gromadzenia odpadów (altanki, zsypy, place), w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości pojemników, ilość odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością wywozu (odbioru),
 2. odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemnika: na makulaturę, metal, tworzywa sztuczne i szkło, jedno gniazdo przypisane jest dla 300 mieszkańców,
 3. odpady zielone ulegające biodegradacji zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych o pojemności uzależnionej od powierzchni terenów zielonych, w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości pojemników, ilość odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością wywozu (odbioru).

§4

 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z §5 ust. 2 od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.
 2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się po jednym worku 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych w sposób selektywny. W przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny.

§5

 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

  1. nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - dla zabudowy jednorodzinnej,

  2. nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu – dla zabudowy wielorodzinnej.

 2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbiera się od właścicieli nieruchomości zgodnie z deklaracją, za wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny.

 3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą:

  1. z nieruchomości zamieszkałych – zabudowa jednorodzinna – raz w miesiącu,

  2. z nieruchomości zamieszkałych - zabudowa wielorodzinna – po wypełnieniu poszczególnych gniazd pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  3. z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w przypadku pojemników po ich wypełnieniu.

 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji zbierane selektywnie odbierane będą w miesiącach od kwietnia do listopada raz na dwa tygodnie, a w przypadku pojemników po ich wypełnieniu.

 5. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą:

  1. z nieruchomości zamieszkałych – zabudowa jednorodzinna – dwa razy w roku,

  2. z nieruchomości zamieszkałych - zabudowa wielorodzinna – raz na miesiąc.

 6. Gminne Punkty Zbierania Odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

 7. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

  • zielone i ogrodowe (20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),

  • papier i tektura (20 01 01),

  • tworzywa sztuczne (20 10 39),

  • metale (20 01 40),

  • szkło (20 01 02),

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),

  • wielkogabarytowe (20 03 07),

  • zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

  • zużyte opony (20 03 99),

  • przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),

  • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

 8. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (20 03 99).

§6

 1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Zagospodarowanie odpadów dla poszczególnych rodzajów obejmuje:
  1. Odpady komunalne zmieszane.
   1. Odpady komunalne zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości objętych systemem, zostaną zagospodarowane w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi Regionu 4 w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, funkcjonującej do czasu uruchomienia instalacji posiadającej status instalacji Regionalnej.
   2. Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne zmieszanych odpadów komunalnych obejmowało będzie procesy mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów, połączone w jeden zintegrowany proces technologiczny w celu przygotowania ich do odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.
   3. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych polegać będzie na przetwarzaniu odpadów w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przekształcania.
   4. Wydzielone w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych frakcje nadające się do dalszego wykorzystania materiałowego takie jak:
    1. szkło, papier, tworzywa sztuczne, złom, itp. kierowane będą do ponownego przetworzenia w przemyśle jako surowce wtórne,
    2. drewno, tekstylia, zanieczyszczone tworzywa sztuczne i makulatura itp. posiadające właściwości energetyczne, kierowane będą na linię do produkcji paliwa modyfikowanego RDF, a następnie przekazywane do odzysku termicznego,
    3. frakcja o wielkości co najmniej 0-80 mm zostanie poddana procesom biologicznego przetwarzania celem stabilizacji tlenowej (tj. wyeliminowania części organicznych),
    4. frakcja mineralna (piasek, kamienie) wykorzystana zostanie do wykonywania warstw izolacyjnych na składowisku,
    5. frakcja balastowa kierowana będzie do składowania na składowisku odpadów.
   5. Proces biologicznego przekształcania odpadów prowadzony będzie w warunkach beztlenowych (beztlenowa fermentacja metanowa) w reaktorach zamkniętych w celu zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów, a wytworzony biogaz zostanie wykorzystany w procesie kogeneracji, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
  2. Odpady zbierane w sposób selektywny.
   1. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (szkło, papier, tworzywa sztuczne) po podczyszczeniu na linii sortowniczej, kierowane będą do recyklingu w celu ponownego przetworzenia.
   2. Odpady biodegradowalne w tym zielone, zostaną poddane procesowi kompostowania, a otrzymany produkt wykorzystywany będzie do wykonania okrywy rekultywacyjnej składowiska lub (po spełnieniu parametrów nawozowych) do rekultywacji terenów zdegradowanych.
   3. Meble i odpady wielkogabarytowe po przetworzeniu na linii rozdrabniania wykorzystane zostaną w procesie produkcji paliwa modyfikowanego RDF lub skierowane do termicznego przekształcenia.
   4. Odpady budowlane i remontowe po odpowiednim przygotowaniu, wykorzystane zostaną do utwardzania oraz budowy dróg technologicznych tj. dojazdowych do pól składowania odpadów na terenie składowiska.
   5. Odpady przeterminowanych leków zebrane w wytypowanych aptekach na terenie miasta, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do termicznej utylizacji.
   6. Odpady zużytych baterii zebrane w pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.
   7. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane w wyniku zbiórki mobilnej, po zebraniu odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, skierowane zostaną do odzysku lub unieszkodliwiania.
  3. Odpady zebrane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania odpowiedniego dla poszczególnych rodzajów zebranych odpadów.

§7

Określony w §6 sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zapewni:

 1. osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 2. osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
 3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.29
Data udostępnienia: 2012.12.11 22:21:56
Liczba odwiedzin strony: 813 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 17:13:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny