Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2012 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" oraz lit. "i", pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27.08.2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2013 rok w łącznej kwocie 48 513 683,45 zł, w tym:

 1. dochody bieżące (tabela nr 1 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 42 169 652,35 zł,
 2. dochody majątkowe (tabela nr 1 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 6 344 031,10 zł.

§2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2013 rok w łącznej kwocie 60 271 515,10 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące (tabela nr 2 (Format PDF PDF (190 KB)) w wysokości 38 681 465,10 zł, z czego:
  1. wydatki jednostek budżetowych 29 639 287,78 zł, w tym na:
   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 640 235,00 zł,
   • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 999 052,78 zł,
  2. dotacje na zadania bieżące 3 514 760,19 zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 164 742,00 zł,
  4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 638 215,24 zł,
  5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 4 459,89 zł,
  6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe (tabela nr 3 (Format PDF PDF (127 KB)) w wysokości 21 590 050,00 zł, z czego:
  1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 872 766,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 113 616,00 zł,
  2. zakup i objęcie akcji i udziałów 2 717 284,00 zł.

§3

Spośród planu dochodów i wydatków (tabela nr 1 (Format PDF PDF (136 KB) oraz tabela nr 2 (Format PDF PDF (190 KB)) budżetu wyodrębnia się:

 1. dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 (Format PDF PDF (111 KB)) w kwocie 2 006 398,00 zł,
 2. i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 (Format PDF PDF (101 KB)) w kwocie 1 600,00 zł,
 3. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 (Format PDF PDF (103 KB)) w kwocie 128 358,00 zł.

§4

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 11 757 831,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 100 000,00 zł,
 2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 10 148 034,13 zł,
 3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 509 797,52 zł.

§5

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 13 909 797,52 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 151 965,87 zł zgodnie z tabelą nr 7 (Format PDF PDF (99 KB)).

§6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

 1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 14 400 000,00 zł:
  1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11 248 034,13 zł,
  2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł,
  3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 151 965,87 zł.

§7

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2013 roku w wysokości 600 000,00 zł.

§8

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

 1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości 250 000,00 zł,
 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 101 000,00 zł.

§9

Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (136 KB)) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (190 KB)) w wysokości 280 000,00 zł.

§10

Ustala się dochody w wysokości 1 700 000,00 zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (136 KB)) oraz na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł, w tym:

 • wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (190 KB)) w wysokości 827 500,00 zł,
 • wydatki majątkowe zgodnie z tabelą nr 3 (Format PDF PDF (127 KB)) w wysokości 872 500,00 zł.

§11

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 014 760,19 zł.

§12

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 2:

 1. dochody w wysokości 1 041 050,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 1 041 050,00 zł.

§13

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 §6 do wysokości 14 400 000,00 zł.

§14

Upoważnia się burmistrza miasta do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/221/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (112 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/221/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (100 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.12.27
Data udostępnienia: 2013.01.11 18:20:37
Liczba odwiedzin strony: 744 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 02:15:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny