Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVI/349/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

  1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Lędziny, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych oraz grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lędziny, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/349/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/349/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/349/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.27
Data udostępnienia: 2014.04.09 18:44:33
Liczba odwiedzin strony: 475 (ostatnie odwiedziny 2020.05.28 09:29:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny