Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Infrastruktury, Komisję ds. Budżetu, Finansów i Samorządności, Rada Miasta Lędziny stwierdza, że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – etap I nie narusza ustaleń obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny", które zostało uchwalone uchwałą nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. z późn. zm. i uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – etap I, zwany dalej planem.

§1

 1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
  1. Rozdział 1. Przepisy ogólne;
  2. Rozdział 2. Przeznaczenie, wskaźniki zagospodarowania terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3. Rozdział 3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
  4. Rozdział 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
  5. Rozdział 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  6. Rozdział 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
  7. Rozdział 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych;
  8. Rozdział 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
  9. Rozdział 9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
  10. Rozdział 10. Przepisy końcowe.
 2. Ze względu na istniejące uwarunkowania na obszarze objętym planem nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:
  • zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,
  • wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
  • granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,
  • sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§2

 1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 zawierający wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu – etap I.
 2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 24,6 ha w granicach określonych na rysunku planu – etap I.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

 1. obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:
  1. granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – etap I,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  3. symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów – zgodnie z §6,
  4. nieprzekraczalna linia zabudowy,
  5. granica obszaru objętego wpisem do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Decyzją Prezydium WRN, Wydziału Kultury WKZ w Katowicach nr 677/66 z dnia 28 maja 1966 r. KL.III-680/481/66,
  6. strefa WO – obserwacji archeologicznej,
  7. stanowiska archeologiczne w obszarze AZP położone w granicy opracowania planu,
  8. obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy planu: kapliczka "Pod Lipami" wraz z dwoma lipami i otoczeniem,
  9. strefa dopuszczonej lokalizacji budynków inwentarskich i gospodarczych oraz zieleni wysokiej,
  10. strefa dopuszczonej lokalizacji toalet;
 2. informacyjne:
  1. ciąg pieszo-rowerowy,
  2. stanowiska archeologiczne w obszarze AZP położone poza granicą opracowania planu,
  3. istniejąca sieć wodociągowa,
  4. istniejąca sieć gazowa,
  5. istniejąca sieć kanalizacji,
  6. istniejąca sieć elektroenergetyczna.

§5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

 1. obszar planu - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
 2. teren - fragment obszaru planu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;
 3. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;
 4. wysokość budynków – należy przez to rozumieć wysokość budynku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późń. zm.);
 5. wysokość zabudowy – wysokość obiektów budowlanych, w tym: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;
 6. zieleń urządzona – zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany wraz z obiektami małej architektury oraz ścieżkami pieszymi i rowerowymi,
 7. nośnik reklamowy – urządzenie wraz z konstrukcją nośną, służące do prezentacji reklam.

§6

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

 1. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 2. UK - teren zabudowy usług kultu religijnego,
 3. ZP - teren zieleni urządzonej,
 4. 1R, 2R, 3R, 4R, 5R - tereny rolnicze,
 5. Z - teren zieleni wysokiej,
 6. KDL - teren komunikacji – droga publiczna klasy lokalnej,
 7. KDD - tereny komunikacji – droga publiczna klasy dojazdowej,
 8. KDX - teren komunikacji – ciąg pieszo-jezdny.

Rozdział 2
Przeznaczenie, wskaźniki zagospodarowania terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§7

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN ustala się:

 1. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca;
 3. nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej : maks. 35%,
 5. intensywność zabudowy: min. 0,1, maks. 1,0;
 6. udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%;
 7. geometria dachów budynków:
  1. mieszkalnych - dachy dwuspadowe i wielospadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych min. 30° do maks. 42°, z dopuszczeniem dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu:
   • zadaszenia wejść, wiat i tarasów - dachów płaskich i jednospadowych, przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej do 42°,
  2. gospodarczych i garaży - dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 25° do maks. 42°,
 8. wysokość zabudowy: maks. 13,5 m, w tym wysokość:
  1. budynków mieszkalnych – maks. 8,5 m,
  2. budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów infrastruktury technicznej – maks. 5 m;
 9. w zakresie materiałów nakaz stosowania:
  1. dla elewacji budynków:
   • tynków o barwach oznaczonych w palecie kolorów RAL numerami: 1000 do 1002, 1013 do 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7044, 9000, 9001, 9010, 9016, 9018,
   • deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, szkła;
  2. dla pokrycia dachów:
   • dachówki,
   • gontu bitumicznego o formie dachówki,
   • blachodachówki,

   - w kolorach naturalnej ceramiki, czerwieni, brązów i grafitu,

 10. zakaz lokalizacji garaży z blachy ocynkowanej nielakierowanej;
 11. od strony drogi publicznej zakaz realizacji ogrodzeń z blachy oraz o przęsłach wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§8

Dla terenu zabudowy usług kultu religijnego, oznaczonego symbolem UK ustala się:

 1. przeznaczenie:
  1. usługi w zakresie kultu religijnego,
  2. zieleń urządzona;
 2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max 20%;
 3. intensywność zabudowy: min. 0,1, maks. 5,0;
 4. udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 25%;
 5. geometria dachu budynku – indywidualna;
 6. wysokość zabudowy – maks. 40 m.

§9

Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP ustala się:

 1. przeznaczenie: zieleń urządzona;
 2. dopuszczenie ciągu pieszo-rowerowego na głównym kierunku powiązań, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 3. wymagania w zakresie kształtowania terenu:
  1. nakaz stosowania w zagospodarowaniu:
   • wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalno-przestrzennych,
   • jednorodnych stylowo elementów małej architektury, a zwłaszcza oświetlenia, ławek, akcentów plastycznych;
 4. udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu ZP: min. 60%.

§10

Dla terenów rolniczych, oznaczonych symbolami 1R, 2R, 3R, 5R ustala się:

 1. przeznaczenie: tereny rolnicze z zakazem zabudowy;
 2. na terenie oznaczonym symbolem 1R dopuszczenie:
  1. ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
  2. toalet, w strefie oznaczonej na rysunku planu, pod warunkiem zachowania:
   • wysokości budynku – maks. 3,5 m,
   • wielkości powierzchni budynku – maks. 30 m2,
   • geometrii dachu – dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych - maks. 25°,
   • w zakresie materiałów nakaz stosowania:
    • dla elewacji budynku: tynku, cegły, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego,
    • dla pokrycia dachu: dachówek ceramicznych, gontu bitumicznego o formie dachówki, blachodachówek

    w kolorach brązów;

 3. na terenie oznaczonym symbolem 5R dopuszczenie zadrzewień.

§11

Dla terenu rolniczego, oznaczonego symbolem 4R ustala się:

 1. przeznaczenie: tereny rolnicze z dopuszczeniem hodowli zwierząt;
 2. dopuszczenie:
  1. obiektów inwentarskich i gospodarczych związanych z hodowlą zwierząt,
  2. zadrzewień śródpolnych w strefie oznaczonej na rysunku planu;
 3. dopuszczenie grodzenia terenu z:
  1. nakazem zastosowania ogrodzenia ażurowego,
  2. zakazem ogrodzenia na podmurówce;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 5%,
 5. intensywność zabudowy: min. 0,00, maks. 0,05;
 6. udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 90%;
 7. wysokość zabudowy – maks. 5 m;
 8. geometria dachów budynków: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 30°,
 9. w zakresie materiałów nakaz stosowania:
  1. dla elewacji budynków: drewna,
  2. dla pokrycia dachów:
   • gontu bitumicznego o formie dachówki,
   • dachówki,
   • blachodachówki,
   • drewna,

   – w kolorach brązów.

§12

Dla terenu zieleni wysokiej, oznaczonego symbolem Z ustala się:

 1. przeznaczenie: zieleń wysoka;
 2. dopuszczenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
 3. utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu.

§13

Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem KDL ustala się:

 1. przeznaczenie – droga publiczna klasy lokalnej,
 2. szerokość w liniach rozgraniczających: 11,0 m – 40,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§14

Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem KDD ustala się:

 1. przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdowej;
 2. szerokość w liniach rozgraniczających: 5,5 m – 8,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§15

Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem KDX ustala się:

 1. przeznaczenie – ciąg pieszo-jezdny;
 2. szerokość w liniach rozgraniczających: 2,4 m – 9,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 3. nakaz stosowania w zagospodarowaniu jednorodnych stylowo obiektów małej architektury (m.in. oświetlenia, ławek, koszy na śmieci).

Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§16

 1. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:
  1. dla zabudowy mieszkaniowej: 2 miejsca parkingowe na mieszkanie wliczając w to miejsce w garażu;
  2. dla usług w budynkach mieszkalnych: 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierzchni użytkowej lokalu, lecz nie mniej niż 1 miejsce – ponad miejsca wynikające z funkcji mieszkaniowej.
 2. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc, o których mowa w ust. 1 w formie:
  1. garaży, w tym wolnostojących lub wbudowanych w budynki,
  2. terenowych miejsc postojowych.

Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§17

 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
  1. dopuszczenie lokalizacji sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych, urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej, z zastrzeżeniem §18 pkt 6;
  2. dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;
  3. w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:
   1. nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z wodociągów oznaczonych na rysunku planu;
  4. w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych:
   1. nakaz odprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków "Ziemowit" zlokalizowanej poza granicą planu;
  5. w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dopuszczenie:
   1. odprowadzenia wód opadowych poprzez kanalizację deszczową,
   2. zagospodarowania na terenie własnej działki budowlanej;
  6. w zakresie zaopatrzenia w ciepło – dopuszczenie dostaw z:
   1. indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej 80%,
   2. odnawialnych źródeł energii,
   3. urządzeń zapewniających dostawę ciepła użytkowego w kogeneracji;
  7. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
   1. nakaz dostaw z sieci elektroenergetycznych,
   2. dopuszczenie dostaw z:
    • odnawialnych źródeł energii,
    • urządzeń zapewniających dostawę energii elektrycznej w kogeneracji,
  8. w zakresie zaopatrzenia w gaz:
   1. dopuszczenie dostaw z istniejącej sieci gazowej;
  9. w zakresie telekomunikacji – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej poprzez rozbudowę istniejącej sieci i budowę nowych sieci i urządzeń;
  10. w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy uchwałą Rady Miasta Lędziny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz budowy

§18

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

 1. nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:
  1. minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w §7 - §11,
  2. zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w §17;
 2. nakaz kształtowania ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;
 3. ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z późn. zm.) w oparciu o art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na terenie oznaczonym symbolem MN - jak dla "terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej";
 4. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem realizacji przeznaczeń, o których mowa w ustaleniach planu;
 5. dopuszczenie wymiany istniejącego drzewostanu;
 6. zakaz lokalizacji wież i masztów wolnostojących;
 7. zasady lokalizacji:
  1. na terenie oznaczonym symbolem MN: nośników reklamowych, szyldów i innych elementów informacyjnych:
   • powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2,
   • nakaz umieszczania w pasie, którego dolną granicę stanowi poziom terenu a górną - linia pozioma wyznaczona przez dolną krawędź najniżej położonego okna drugiej kondygnacji;
  2. na pozostałych terenach: wolnostojących elementów informacyjnych:
   • powierzchnia ekspozycyjna - maks. 1,0 m2.

Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§19

 1. W obszarze planu ustala się strefę obserwacji archeologicznej WO, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
 2. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie strefy, o której mowa w ust. 1 wymagają postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 3. W obszarze planu zlokalizowana jest kapliczka murowana z XVIII wieku "Pod lipami", która wraz z dwoma lipami i otoczeniem, objęta jest ochroną konserwatorską na mocy planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
 4. Ustala się następujące zasady ochrony obiektu wraz o otoczeniem, o których mowa w ust. 3:
  1. nakaz zachowania obiektu wraz z otoczeniem, tj. z istniejącym drzewostanem,
  2. nakaz zachowania gabarytów obiektu,
  3. nakaz zachowania detali architektonicznych (gzymsów, pilastrów), geometrii dachu oraz kolorystyki ścian i dachu obiektu,
  4. nakaz zachowania wielkości i geometrii otworu drzwiowego.
 5. W obszarze planu zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Kościół pw. św. Klemensa wraz z otoczeniem, zgodnie z decyzją Prezydium WRN, Wydział Kultury WKZ w Katowicach nr 677/66 z dnia 28 maja r. KL.III-680/481/66, oznaczony na rysunku planu.
 6. Ustala się następujące zasady ochrony obiektu, o którym mowa w ust. 5:
  1. nakaz zachowania gabarytów obiektu,
  2. nakaz zachowania detali architektonicznych (gzymsów, pilastrów), geometrii dachu oraz kolorystyki ścian i dachu obiektu,
  3. nakaz zachowania wielkości i geometrii otworów okiennych i drzwiowych,
  4. zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
  5. dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie dla obsługi czasowych imprez okolicznościowych.
 7. Dla muru otaczającego kościół, o którym mowa w pkt 5 dopuszcza się:
  1. przekrycie dwuspadowym daszkiem z dachówek, zwieńczonym gąsiorami,
  2. wzmocnienie (podparcie) skarpami,
  3. odsłonięcie od strony wschodniej kamiennej struktury muru,
  4. rekonstrukcję głównego wejścia w postaci bramy, dwóch symetrycznych, bocznych furtek, z zastosowaniem dachówkowego zwieńczenia z kutym krzyżem.
 8. W obszarze planu zlokalizowane są stanowiska archeologiczne na obszarze AZP oznaczone na rysunku planu:
  1. symbolem I - nr 101 - 48 w miejscowości 18, na obszarze 15 (zamek?),
  2. symbolem II - nr 101 - 48 w miejscowości 10, na obszarze 7 (punkt osadniczy – późn. średniowiecze, osada wiejska – okres nowożytny).

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

§20

 1. Tereny objęte opracowaniem planu są położone w granicach terenu górniczego KWK "Ziemowit" w Lędzinach.
 2. Realizacja obiektów budowlanych w obszarze planu wymaga zabezpieczenia obiektów przed skutkami eksploatacji górniczej w oparciu o informacje o aktualnych warunkach geologiczno-górniczych.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§21

Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

 1. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją 10%,
 2. szerokość frontów działek budowlanych: min. 18 m,
 3. powierzchnia działek budowlanych: min. 700 m2.

Rozdział 9
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§22

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

 • na terenie o symbolu: MN w wysokości 10%,
 • na pozostałych terenach: 1%.

Rozdział 10
Przepisy końcowe

§23

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

§24

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/377/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (290 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/377/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/377/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.05.29
Data udostępnienia: 2014.06.10 22:59:11
Liczba odwiedzin strony: 1940 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 07:25:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny