Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr L/400/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r., Rada Miasta uchwala:

§1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 3. burmistrzu - rozumie się przez to burmistrza miasta Lędziny,
 4. przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Lędziny,
 5. innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 7 ustawy wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Lędzinach,
 6. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie będące jednostką samorządu terytorialnego,
 7. wydatkach bieżących - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,
 8. uczniach - należy przez to rozumieć wychowanków niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
 9. organie dotującym - należy przez to rozumieć gminę Lędziny,
 10. roku - rozumie się przez to rok kalendarzowy.

§2

 1. Dotacja z budżetu gminy Lędziny przyznawana jest pod warunkiem, że organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, przekaże burmistrzowi informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący przedstawi w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.
 4. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia w bieżącym roku następuje wyrównanie kwoty dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej - kwota ta zostaje wyrównana.

§3

 1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkola, stanowi 75% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, a także o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej przez organ dotujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

§4

 1. Podstawę obliczenia dotacji dla innej formy wychowania przedszkolnego, stanowi 40% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, w przeliczeniu na jednego ucznia, a także o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej przez organ dotujący z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§5

 1. Dotacja przekazywana jest w 12 miesięcznych częściach na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie miesięcznej części dotacji.
 2. Dotacja przekazywana jest w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy.
 3. Wniosek o udzielenie miesięcznej części dotacji, organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona składa do burmistrza, do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§6

 1. W przypadku zmiany, w trakcie roku kalendarzowego, ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez organ dotujący, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji.
 2. Zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Lędziny i tak:
  1. w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1 stycznia,
  2. od 1 września do 31 grudnia - według stanu na dzień 1 września danego roku kalendarzowego.
 3. Organ dotujący, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji, w przypadku wprowadzenia zmian do podstawy ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§7

 1. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Burmistrzowi rozliczenie wykorzystania dotacji do dnia 15 stycznia następnego roku.
 2. W przypadku, gdy niepubliczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
 3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu organu dotującego wraz z odsetkami.
 5. Zasady zwrotu dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.

§8

 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, związanych z dofinansowaniem realizacji ich zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, o których mowa w art. 90, ust. 3d ustawy, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli.
 2. Zakres kontroli wykorzystania dotacji obejmuje:
  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w §6 uchwały, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji,
  2. prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji na wydatki bieżące przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
  3. zgodność przedłożonych rozliczeń wykorzystania dotacji, o których mowa w §8 ust. 1 i 2 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową.

§9

 1. Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie burmistrza, a w przypadku konieczności dostępu do informacji niejawnych - także poświadczenie bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
  1. wskazanie osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli,
  2. zakres i tematykę kontroli,
  3. termin rozpoczęcia kontroli i termin planowanego zakończenia kontroli.

§10

Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobie kontrolującej warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym w szczególności:

 1. przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli,
 2. ułatwia terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników kontrolowanej jednostki.

§11

 1. Osoba kontrolująca dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów, którymi mogą być w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, księgi rachunkowe, dane ewidencyjne i sprawozdawcze, oględziny, zeznania świadków, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
 2. Osoba kontrolująca może żądać sporządzenia niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odpisów, wyciągów lub kserokopii dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

§12

 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:
  1. datę jego sporządzenia,
  2. oznaczenie kontrolowanej jednostki,
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem przerw w trakcie kontroli,
  4. wskazanie imienia i nazwiska osoby kontrolującej wraz z podaniem stanowiska służbowego,
  5. wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez burmistrza,
  6. określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  7. zwięzły opis jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania,
  8. wskazanie imienia i nazwiska kierownika kontrolowanej jednostki,
  9. wskazanie imienia i nazwiska głównego księgowego kontrolowanej jednostki,
  10. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku czynności kontrolnych,
  11. spis załączników stanowiących część składową protokołu,
  12. informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli,
  13. informację o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i obowiązkach związanych z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli,
  14. informację o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli,
  15. datę i miejsce podpisania protokołu kontroli.
 2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla jednostki kontrolującej.
 3. Protokół kontroli zostaje przekazany jednostce kontrolowanej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

§13

 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 2. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
 3. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/400/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/400/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/400/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (112 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.08.18
Data udostępnienia: 2014.08.26 22:37:52
Liczba odwiedzin strony: 522 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny