Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr L/401/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) i art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale Rady Miasta Lędziny nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015 wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 1 do uchwały w dziale III wprowadza się odpowiednio punkt 5 i 6 o brzmieniu:

  1. "W przypadku ubiegania się o dotację celową w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie odpowiednio pomoc de minimis w rozumieniu:
    • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L nr 352 z 24.12.2013 r.),
    • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L nr 352 z 24.12.2013 r.),
    • rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z 27.06.2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L nr 190 z 28.06.2014 r.).
  2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielona dotacja celowa stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810).".

§2

Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXXVI/266/13 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.08.18
Data udostępnienia: 2014.08.26 22:37:52
Liczba odwiedzin strony: 416 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny