Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr LI/411/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/317/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 41 ust. 1-2 i art. 182 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/317/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok w następujący sposób:

  1. w dziale I "Postanowienia ogólne" w ostatnim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy "na lata 2006-2013" zamienić na wyrazy "na lata 2014-2020",
  2. w dziale II "Zasady finansowania zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w wypunktowaniu 1.1 kwotę wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy zwiększyć do wysokości 276 000,00 zł z czego:
    • kwota w wysokości 186 000,00 zł zostaje przeznaczona na zadanie w zakresie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której obsługę prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach,
    • kwota 90 000,00 zł pozostaje do dyspozycji Urzędu Miasta i zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez podmioty o których mowa w pkt II.1.3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.09.25
Data udostępnienia: 2014.10.06 17:24:56
Liczba odwiedzin strony: 400 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 08:30:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny