Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr LI/412/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lędziny programu "Rodzina 3+"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 182, z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Wprowadza się na terenie gminy Lędziny program "Rodzina 3+", będący elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Lędziny.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. programie - należy przez to rozumieć program "Rodzina 3+", kierowany do rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie gminy Lędziny;
 2. rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodzinę zastępczą wielodzietną, sprawującą prawną formę opieki nad minimum trojgiem dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§3

 1. Podstawowymi celami programu są:
  1. wspieranie rodzin wielodzietnych,
  2. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,
  3. poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych,
  4. zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
  5. zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu.

§4

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie będzie karta "Rodzina 3+".
 2. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty "Rodzina 3+" oraz jej wzór wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia burmistrza miasta Lędziny.

§5

 1. Cele programu, o których mowa w §3 realizowane będą poprzez:
  • wprowadzenie ulg dla członków rodzin wielodzietnych udzielanych przez gminę Lędziny, jej jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury,
  • wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez inne podmioty oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
  • uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez Gminę Lędziny we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami.

§6

 1. W celu realizacji programu możliwe jest zawieranie porozumień z innymi podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą i wyrażają chęć włączenia się do przedsięwzięcia.
 2. Porozumienie w imieniu gminy Lędziny zawiera burmistrz miasta.

§7

Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpropagowanie idei programu w mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.09.25
Data udostępnienia: 2014.10.06 17:24:56
Liczba odwiedzin strony: 1029 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 07:29:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny