Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IV/23/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lędziny na lata 2015-2025 obejmującą:
  1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

 1. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  1. programy, projekty i zadania bieżące,
  2. programy, projekty i zadania majątkowe.

§3

 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozę Finansową.
 2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XLIII/309/13 z dnia 19.12.2013 z późn. zm.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/23/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (226 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/23/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (140 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/23/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (142 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.22
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 957 (ostatnie odwiedziny 2021.04.19 08:43:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny