Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr V/30/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2015 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1 rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w systemie dziennym 10 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia
2 jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a drugi w wymiarze co najmniej 0,5 etatu lub studiuje w systemie dziennym 5
3 do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo kandydata 5 oświadczenie rodziców/opiekunów
4 dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu:   deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu zawarta we wniosku o przyjęcie do przedszkola
8 godzin i więcej 15
7 godzin 10
6 godzin 5

5

szczególna sytuacja życiowa, losowa, zdrowotna dziecka lub rodziny 15 zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, orzeczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie, postanowienie sądowe i inne

§2

W przypadku uzyskania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego równorzędnej liczby punktów lub gdy liczba zakwalifikowanych przekracza liczbę miejsc w przedszkolach o przyjęciu decyduje niższy dochód na osobę w rodzinie ustalony na podstawie złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.29
Data udostępnienia: 2015.03.09 20:33:24
Liczba odwiedzin strony: 485 (ostatnie odwiedziny 2020.05.31 04:04:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny