Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lędziny statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 274 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na objęcie statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Tyska nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej o łącznej powierzchni 2,9050 ha, oznaczonych jako obszar nr 1, obejmujący działki ewidencyjne:

  • 210/22 o pow. 1,9749 ha, obręb Lędziny, karta mapy 12, KA1T/00021882/9,
  • 212/22 o pow. 0,0321 ha, obręb Lędziny, karta mapy 12, KA1T/00017272/9,
  • 214/22 o pow. 0,8980 ha, obręb Lędziny, karta mapy 12, KA1T/00021882/9.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Tabelaryczne i graficzne określenie nieruchomości przewidzianych do objęcia statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Tyska, o której mowa w §1, określają załączniki nr 1 i nr 2 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

§3

Działki nr 210/22, 212/22 i 214/22 o łącznej powierzchni 2,9050 ha nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) ww. działki oznaczone są jako tereny produkcyjno-usługowe. Teren nie jest objęty obszarem Natura 2000.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/53/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/53/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (351 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.30
Data udostępnienia: 2015.05.08 20:41:36
Liczba odwiedzin strony: 525 (ostatnie odwiedziny 2020.07.14 10:47:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny