Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.04.2015 w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. "Budżet Obywatelski w Lędzinach"

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Lędzin w zakresie dotyczącym przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy Lędziny w ramach budżetu obywatelskiego, zwanego dalej "Budżetem Obywatelskim".

§2

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego określa Regulamin tworzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Traci moc uchwała nr XLIX/383/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach".

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/55/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (467 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.30
Data udostępnienia: 2015.05.08 20:41:36
Liczba odwiedzin strony: 1474 (ostatnie odwiedziny 2022.08.13 05:49:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny