Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/95/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Rada Miasta uchwala:

dokonać zmiany treści uchwały nr XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny, zwanego dalej Regulaminem w następujący sposób:

§1

§3 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

"2. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów:

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-12,
 2. popiołu z palenisk domowych,
 3. papieru i tektury,
 4. szkła,
 5. tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 6. zielonych i ogrodowych,
 7. wielkogabarytowych,
 8. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 9. zużytych opon,
 10. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.".

§2

§5 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

"2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych winny mieć minimalną pojemność 110 litrów.".

§3

W §5 Regulaminu dodaje się punkty 8, 9 i 10 o treści:

"8. Popiół z palenisk domowych powinien być gromadzony w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do tego celu.
9. Dopuszcza się gromadzenie popiołu z palenisk domowych w workach foliowych HDPE o pojemności 120 l koloru czarnego.
10. Ustala się ilość pojemników na popiół z palenisk domowych:

 1. dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych opalanych paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno, brykiet, itp.) 1 pojemnik 120 l oraz ewentualnie w workach spełniających wymagania określone w §12 pkt 2 Regulaminu,
 2. dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych opalanych paliwem stałym w zależności od potrzeb kontenery o pojemności 1 100 l.".

§4

§8 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków foliowych:

 1. kolor niebieski na papier i tekturę,
 2. kolor zielony lub biały na szkło opakowaniowe,
 3. kolor żółty na tworzywa sztuczne, opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe,
 4. kolor czarny na popiół z palenisk domowych,
 5. kolor brązowy na odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście).".

§5

W §11 Regulaminu dodaje się punkt 4 o treści:

"4. Pojemniki z popiołem z palenisk domowych winny być odbierane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia, a w okresie od 1 maja do 30 września z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na dwa miesiące.".

§6

§12 pkt 2 i 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

"2. Odpady zebrane selektywnie (papier i tektura; szkło; metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; popiół z palenisk domowych) gromadzone w pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być mniejsza niż dwa razy w miesiącu.
3. Odpady zebrane selektywnie (papier i tektura; szkło; metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) gromadzone w pojemnikach lub workach foliowych ustawionych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą jeden raz w miesiącu.".

§7

§15 pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

"1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zamieszkałych, za wyjątkiem komunalnych zmieszanych oraz popiołu z palenisk domowych mogą być dostarczane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.".

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 466 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 04:50:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny