Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/96/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Rada Miasta uchwala:

dokonać zmiany treści uchwały nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zwanej dalej "Uchwałą".

§1

Dokonać zmiany treści §2 ust. 2 i 3 uchwały, poprzez nadanie nowego brzmienia:

"2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury; tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych; szkła) w zabudowie wielorodzinnej gmina udostępnia pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego o standardowych wymiarach i pojemności od 1 100 l do 3 000 l, ustawionych w "gniazda" zawierające po jednym pojemniku na każdą frakcję i zapewniające obsługę około 300 mieszkańców przez każde "gniazdo". Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyznacza gmina w porozumieniu z właścicielem terenu.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury; tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych; szkła,) w zabudowie jednorodzinnej, gmina dostarcza worki foliowe HDPE lub LDPE o minimalnej pojemności 120 l, w ilości 5 szt. na miesiąc na gospodarstwo domowe (po jednym worku na papier i tekturę, szkło oraz trzy worki na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) oraz dwa razy w miesiącu po 4 worki na odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.".

§2

W §3 uchwały dodać ust. 1a o następującym brzmieniu:

"1a. popiół z palenisk domowych co najmniej:

  1. raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
  2. raz na dwa miesiące w okresie od 1 maja do 30 września.".

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 470 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 04:50:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny