Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0152/8/2004 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.03.2004 w sprawie planu finansowego na 2004 rok dla Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 126 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam dla Urzędu Miasta Lędziny plan finansowy na 2004 rok zgodny z załącznikami od nr 1-8.

§2

Wszystkie zmiany wpływające na wielkość kwot uchwalonego budżetu miasta muszą być bezwzględnie omówione i zaakceptowane przez burmistrza miasta, czy to w postaci zarządzenia burmistrza miasta lub uchwalone przez Radę Miasta przed terminem realizacji. Za termin realizacji uznaje się w szczególności podpisanie umowy, zlecenie usługi lub dokonanie zakupu.

§3

Przypomina się, że w toku wykonywania budżetu miasta przez poszczególne wydziały, referaty i samodzielnych inspektorów UM obowiązują zasady gospodarki finansów zgodne z art. 92 ustawy o finansach publicznych, z bezwzględnym przestrzeganiem zasady oszczędnego wydatkowania środków na realizowane zadania.

§4

Od 1.01.2002 r. obowiązuje ujmowanie w ewidencji księgowej zaangażowania środków budżetowych - obciążającego plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych. Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatków, a także obejmuje wartość wydatkowanych kwot w ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatków. Wartość zaangażowania nie może przekraczać kwoty wydatków zaplanowanych dla danego roku budżetowego.

§5

Zobowiązuje się wszystkich naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz samodzielnych inspektorów UM do prowadzenia rejestrów "Zaangażowanie" i przedstawienie ich w Wydziale Finansowym w postaci sprawozdania. Wzór sprawozdania określony został w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 6/2002 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.03.2002 r. i stanowi dowód księgowy który jest podstawą ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w UM.

Rejestr "Zaangażowanie" powinien zawierać:

  1. niespłacone zobowiązania na dzień 31.12. roku poprzedniego (wydatki poniesione w roku poprzednim a dotyczące zobowiązań roku następnego),
  2. podjęte zobowiązania z lat ubiegłych (np. umowy, zlecenia, porozumienia) w przypadku umów z lat poprzednich zawartych na czas nieokreślony należy przyjąć kwoty przypadające na dany rok budżetowy,
  3. kwoty z umów, zleceń itd. na wydatki roku budżetowego i lat następnych,
  4. wydatki jednorazowe, a w tym: naliczone koszty obsługi bankowej, egzekucji skarbowej i sądowej, delegacje, szkolenia, umowy o dzieło, umowy zlecenia, faktury lub inne dokumenty za drobne zakupy i usługi - dla których nie obowiązuje zawarcie umowy lub zlecenia, zaliczyć należy do zaangażowania w momencie zapłaty.

§6

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 5 będzie obejmowało stan na ostatni dzień kończącego się kwartału. Ustala się termin przekazania do Wydz. Finansowego sprawozdania na 15 dzień po danym kwartale. Natomiast na dzień 31.12. roku budżetowego obowiązuje sporządzenie korekty wykazanego w sprawozdaniach "Zaangażowanie" na "plus" lub "minus", po której pozostanie tylko stan niezapłaconych zobowiązań. Zobowiązania te zostaną uregulowane z budżetu miasta roku następnego - uszczuplając w ten sposób kwotę planowanych wydatków.

§7

Realizacja wydatków powinna być dokonywana zgodnie z "Zaangażowaniem" wykazanym w sprawozdaniu o którym mowa w punkcie 5 oraz zgodnie z opracowanym na każdy kwartał "Harmonogramem". Dla poniesienia w kwartale wydatków wyższych niż wielkości określone w "Harmonogramie" należy dokonać korekty, na które może wyrazić zgodę wyłącznie burmistrz miasta.

§8

Opracowany "Harmonogram" określony w pkt-e 7 należy składać do skarbnika miasta w następujących terminach:

  • na I kwartał do 25 grudnia,
  • na II kwartał do 25 marca,
  • na III kwartał do 25 czerwca,
  • na IV kwartał do 25 września.

§9

Pracownicy UM są zobowiązani do przestrzegania prawa, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą wszyscy pracownicy, którzy popełnią czyny określone w art. 138 ustawy o finansach publicznych.

§10

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów i samodzielnych inspektorów UM do realizacji postanowień określonych w niniejszym zarządzeniu oraz do poinformowania podległych pracowników o obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.

§11

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia i obowiązuje do realizacji budżetu miasta w 2004 roku.

§12

Traci moc obowiązującą zarządzenie burmistrza miasta nr 6/2002 z dnia 28.03.2002 r., z wyłączeniem załącznika nr 8 oraz zarządzenie burmistrza miasta nr 0152/7/03 z dnia 8.05.2003 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0152/8/04

Plan finansowy Urzędu Miasta Lędziny
dochody własne

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0152/8/04

Wydatki własne bieżące
zestawienie wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0152/8/04

Wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne)

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0152/8/04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0152/8/04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (32 KB).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0152/8/04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0152/8/04

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego w szczegółowości do paragrafów

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0152/8/04

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Czudaj, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 22, e-mail: rczudaj@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.02
Data udostępnienia: 2004.08.03 00:51:20
Liczba odwiedzin strony: 3038 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 07:55:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny