Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/246/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit. c, pkt 9 lit. e, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z przepisami art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w niżej wymienionych uchwałach Rady Miasta Lędziny: uchwała nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska", "Polityki Środowiskowej" i "Programu Zarządzani Środowiskowego Gminy Lędziny"; uchwała nr XXXII/181/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia "Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Lędziny" - szczególnie w zakresie realizacji założonych celów, zadań i efektów "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", określonych w "Założeniach do Planu … "; uchwała nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIX/245/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny"; na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Przyjąć do realizacji "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjąć do realizacji i stosowania w ramach "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009" dokument pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009" - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wdrożyć do realizacji w latach 2005-2009, w ramach "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", zadanie pod nazwą.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", w zakresie i na zasadach określonych w §1, pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

§2

  1. Wykonać w latach 2005-2009 I etap/2005 (pierwszy etap w zakresie zgłoszonym w roku 2005) zadania pod nazwą: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009" - obejmujący 235 budynków zgłoszonych do uczestnictwa w Programie, celem wykonania działań termomodernizacyjnych ustalonych w audycie, począwszy od roku 2005 - na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31 05 2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny".
  2. Koszty realizacji zadania, w zakresie jak wyżej w punkcie 1, w części przypadającej na gminę - zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale - sfinansować w zakresie udziału własnego z dochodów własnych budżetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w pozostałym zakresie z prognozowanych dochodów budżetu, uzyskanych na wniosek gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie częściowej dotacji i długoterminowej pożyczki uzupełniającej, realizowanej transzami zgodnie z umową pożyczki.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/246/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2126 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/246/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (240 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:13
Liczba odwiedzin strony: 1172 (ostatnie odwiedziny 2020.05.28 03:50:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny