Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 218 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez gminę Lędziny zadań z zakresu rozwoju sportu.
 2. Wspieranie finansowe może następować w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym poniżej.

§2
Warunki otrzymania dotacji

 1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie mogą ubiegać się kluby sportowe działające na obszarze gminy Lędziny, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.), obejmujące m.in.:
  1. przygotowanie klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym określonej dyscypliny sportu;
  2. udział w rozgrywkach, zawodach określonej dyscypliny sportu;
  3. utrzymanie, remonty lub modernizacja obiektów i urządzeń sportowych klubu, służących do uprawiania sportu;
  4. zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu;
  5. organizacje imprez sportowych na terenie gminy;
  6. opłaty statutowe, startowe i delegacji sędziowskich.
 3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
  1. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
  2. zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
  3. zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
  4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizacje zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§3
Tryb otrzymania wsparcia finansowego

 1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest burmistrz miasta Lędziny.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Wnioski winne być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące roku 2011 będą składane w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
 4. W celu oceny złożonych wniosków burmistrz miasta w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku burmistrz miasta Lędziny wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy Lędziny,
  2. przedstawioną kalkulację kosztów,
  3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
  4. dotychczasową współpracę wnioskodawcy z miastem Lędziny,
  5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Warunkiem przyznania dotacji na realizację danego przedsięwzięcia jest zaplanowanie takiego wydatku w budżecie gminy.
 9. Burmistrz miasta Lędziny dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.
 10. Informacje o udzieleniu dotacji zamieszcza się na stronie internetowej miasta Lędziny.

§4
Umowa o dotację

 1. Umowę dotacji zawiera burmistrz miasta Lędziny z właściwym klubem sportowym.
 2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez burmistrza miasta Lędziny.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od zaakceptowanego wniosku.
 5. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji, tryb płatności, opis zakresu rzeczowego zadania, termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja, termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej, dotacji, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych oraz tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.
 6. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo-finansowych do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia burmistrza miasta Lędziny.

§5
Rozliczenie dotacji

 1. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 2. Rozliczenie wykonania zadania z zakresu sportu sporządza się wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia z zawartej umowy oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§6

Traci moc uchwała nr LIII/380/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/23/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/23/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.27
Data udostępnienia: 2011.02.14 17:55:49
Liczba odwiedzin strony: 1771 (ostatnie odwiedziny 2022.12.07 22:29:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny