Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XVII/136/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
XVII/135/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany statutu związku
XVII/134/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
XVII/133/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XVII/132/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XVII/131/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
XVII/130/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
XVII/129/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII)"
XVII/128/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny"
XVII/127/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2012 rok
XVII/126/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XVII/125/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XVII/124/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011-2019
XVII/123/11
z dnia 29.12.2011
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej i Kontroli na 2012 rok
XVI/122/11
z dnia 15.12.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 12-stu miesięcy - kolejnej umowy w przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiących własność gminy Lędziny
XVI/121/11
z dnia 15.12.2011
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
XVI/120/11
z dnia 15.12.2011
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
XVI/119/11
z dnia 15.12.2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu miasta Lędziny na 2011 rok
XVI/118/11
z dnia 15.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XVI/117/11
z dnia 15.12.2011
w sprawie uchylenia uchwały nr XV/106/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu miasta Lędziny na 2011 rok
XV/116/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.)
XV/115/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru
XV/114/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
XV/113/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 2271/6 o powierzchni 0,0900 ha na czas oznaczony dwudziestu lat, z przeznaczeniem na budowę krytego kortu tenisowego
XV/112/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 2271/6 o powierzchni 0,0900 ha, na czas oznaczony dwudziestu lat, z przeznaczeniem na budowę krytego kortu tenisowego
XV/111/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XIV/99/11 z dnia 27.10.2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
XV/110/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XV/109/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2012 r.
XV/108/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
XV/107/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
XV/106/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu miasta Lędziny na 2011 rok
XV/105/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XV/104/11
z dnia 24.11.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011-2019
XIV/103/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie zmian wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Uśmiech na Bank" dofinansowywanego w roku 2012 przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów
XIV/102/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie zmian zmiany uchwały nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
XIV/101/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie zmian przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą "Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego" z siedzibą w Katowicach
XIV/100/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach
XIV/99/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
XIV/98/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XIV/97/11
z dnia 27.10.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011-2019
XIII/96/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję w latach 2012-2015
XIII/95/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję w latach 2012-2015
XIII/94/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas III szkół podstawowych w mieście Lędziny" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2011-2012
XIII/93/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego uchwały nr PR.0007.155.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2011 r. w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji "Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3x20"
XIII/92/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
XIII/91/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
XIII/90/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XIII/89/11
z dnia 29.09.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011-2019
XII/88/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury
XII/87/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury
XII/86/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XII/85/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne
XII/84/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012-2014
XII/83/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
XII/82/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny
XII/81/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XII/80/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. nr LXX/467/10 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny
XII/79/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. nr LXX/465/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
XII/78/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XII/77/11
z dnia 1.09.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011-2019
XI/76/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie wyboru do składu Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego radnej Haliny Resiak
XI/75/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie powołania pełnomocnika Rady Miasta do spraw młodzieży
XI/74/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach
XI/73/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie przetargowej sprzedaży działek nr 210/22, 212/22 i 214/22 o łącznej powierzchni 2,9050 ha, położonych w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej
XI/72/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 37/18 o powierzchni 4,9612 ha, na czas oznaczony sześciu lat, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych
XI/71/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie przetargowej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 2626/157, 2549/157 i 2625/157 o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonych w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej
XI/70/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
XI/69/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2011-2018 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
XI/68/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
XI/67/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011-2019
XI/66/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 rok
XI/65/11
z dnia 22.06.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2010 rok
X/64/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2010 rok
X/63/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2010 rok
X/62/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2010 rok
X/61/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/161/08 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia programu pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny
X/60/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
X/59/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
X/58/11
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
VIII/57/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami
VIII/56/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie przetargowej sprzedaży działek nr 2721/77 i 2719/77 o łącznej powierzchni 5,4044 ha, położonych w Lędzinach przy ul. Długosza
VIII/55/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Długosza, oznaczonej numerem geodezyjnym 2216/77 zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków
VIII/54/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Długosza, oznaczonej numerem geodezyjnym 2216/77 zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków
VIII/53/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Lędziny" panu Rafałowi Buli
VIII/52/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Lędziny" panu Janowi Raszce
VIII/51/11
z dnia 28.04.2011
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Lędziny" pani Irenie Gajer
VII/50/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Tychy na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Lędziny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach
VII/49/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie współdziałania gminy miejskiej Lędziny z miastem Tychy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenu gminy Lędziny
VII/48/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2010
VII/47/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
VII/46/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny
VII/45/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny
VII/44/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny oraz zapewnienia im dalszej opieki
VII/43/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie zmiany uchwały nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
VII/42/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
VII/41/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
VII/40/11
z dnia 31.03.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
VI/39/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji językowych pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2011-2012
VI/38/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących gminy Lędziny w wieku 45-55 lat" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2011-2012
VI/37/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
VI/36/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lędziny
VI/35/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. nr LXX/465/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
VI/34/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr VI/33/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach
VI/33/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
VI/32/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2011-2014
VI/31/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
VI/30/11
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
V/29/11
z dnia 3.02.2011
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Sport drogą do integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w roku 2011
V/28/11
z dnia 3.02.2011
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Z wiatrem w żaglach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w roku 2011
V/27/11
z dnia 3.02.2011
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
IV/26/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.)
IV/25/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
IV/24/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym
IV/23/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Lędziny
IV/22/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
IV/21/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
IV/20/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
IV/19/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony - kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy budynku przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach spółce "EKOREC" z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
IV/18/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
IV/17/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2011 - etap VI"
IV/16/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/387/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny"
IV/15/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
IV/14/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2011 rok
IV/13/11
z dnia 27.01.2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 6410 (ostatnie odwiedziny 2022.09.21 21:56:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny