Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Umieszczanie reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne wymaga zawarcia umowy z gminą Lędziny.
  2. Jeżeli umieszczenie reklamy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii burmistrza miasta Lędziny co do szaty graficznej i lokalizacji reklamy.

§2

  1. Ustala się miesięczne stawki opłat za umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy Lędziny w wysokości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
  2. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłat za umieszczenie reklam prezentujących treści edukacyjne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa drogowego i publicznego oraz treści prorodzinne i wychowawcze, nie będące reklamami określonych produktów lub firm.
  3. W przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za okres jednego roku zastosowana zostanie bonifikata w wysokości 10%.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Traci moc uchwała nr XXXVII/218/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2005 r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/85/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (163 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.09.01
Data udostępnienia: 2011.09.16 23:35:37
Liczba odwiedzin strony: 950 (ostatnie odwiedziny 2020.07.03 03:12:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny