Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII)"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a pkt 5 i 21, art. 403 ust. 4 i 5, art. 85, art. 141 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXV/141/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny, Polityki środowiskowej gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego gminy Lędziny i uchwały Rady Miasta Lędziny nr LIV/387/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Lędziny nr IV/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/387/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny" oraz uchwały Rady Miasta Lędziny nr XVII/128/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny", po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII) w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr IV/17/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2011 - etap VI".

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/129/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (325 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.12.29
Data udostępnienia: 2012.02.09 22:46:03
Liczba odwiedzin strony: 1331 (ostatnie odwiedziny 2021.04.18 15:53:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny