Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - wymiana okien - etap I

Data ogłoszenia przetargu: 27.02.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, 216 62 91, 216 63 01
tel./fax: (0 32) 216 65 08
e-mail: um@ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - wymiana okien - etap I.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.42.10.00-4, 45.42.11.32-8, 45.42.21.00-2.
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2012
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (1412 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (ul. Lędzińska 47, I piętro) w pokoju nr DG3.
Osoba do kontaktów z oferentami: Iwona Dworak, Krzysztof Lukasek
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 154
e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (I piętro). Termin składania ofert upływa 14.03.2012 r. o godz. 950.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: -
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających - przedmiotem zamówienia jest wymiana okien - do 20% zamówienia podstawowego.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2012 pod numerem 46095-2012.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 8.03.2012 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (114 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - wymiana okien - etap I" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2012 pod numerem 46095-2012, w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 14.03.2012 r. o godz. 950,
 • wybór oferty:
  Włocławskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FOREST Sp. z o.o.,
  ul. Spokojna 14, 87-800 Włocławek,
 • uzasadnienie wyboru oferty:
  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wybrana oferta jest najkorzystniejsza; wyboru dokonano ze względu na kryterium określone w §13 SIWZ,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1303 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 4.04.2012 r.,
 • umowa zostanie zawarta w dniu 16.04.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.04.04
Data udostępnienia: 2012.04.04 19:49:06
Liczba odwiedzin strony: 2632 (ostatnie odwiedziny 2023.01.30 12:18:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny