Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2761/257 o powierzchni 0,0571 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00013996/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33, jako własność gminy Lędziny.

Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich. Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Poziomkowej i oznaczona jest zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu pod pozycją rejestrową 676 jako PsV.

Działka położona jest przy drodze publicznej gminnej ul. Poziomkowej. Posiada kształt prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i porośnięta trawą. Od strony południowej i zachodniej działka przylega do nieruchomości zabudowanych nowymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, ogrodzonymi i urządzonymi zielenią. Od strony północnej działka przylega do ul. Kwiatowej posiadającej nawierzchnię gruntową, od wschodu do pasa gruntu wydzielonego pod ul. Poziomkową. Bezpośrednie otoczenie i sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. W niedalekiej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe i szkoła. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, przebiegają w ulicy Poziomkowej w sąsiedztwie granicy działki. Ulica Poziomkowa posiada nawierzchnię z asfaltu oraz chodnik i jest oświetlona.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami), działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji. Realizacja zamierzonej na przedmiotowej działce inwestycji wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki 23%. Wadium ustalone zostało na kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 29 maja 2012 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lędziny bądź datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia oraz ich akceptacji,
 • pełnomocnictwo do wzięcia udziału w niniejszym przetargu, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11 wew. 135, 136, 120, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 27.04.2012.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2761/257 o powierzchni 0,0571 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00013996/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33, jako własność gminy Lędziny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 4.06.2012 r. o godz. 1400,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie,
 • przetarg został rozstrzygnięty 4.06.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.05
Data udostępnienia: 2012.06.05 19:49:13
Liczba odwiedzin strony: 2523 (ostatnie odwiedziny 2023.01.31 18:47:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny