Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu przy MZOZ w Lędzinach (01/DAG/2012)

Data ogłoszenia przetargu: 2.05.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 216 77 01
e-mail: mzozledziny@interia.pl
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach na okres 7 miesięcy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu. Świadczenie usługi polegającej na wytwarzaniu, dostawie posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno-ilościowym. Kompleksowe wyżywienie pacjentów w okresie od 1.06.2012 do 31.12.2012 wyniesie około 1 223 osobodni wg niżej podanych diet:
a) dieta podstawowa ok. 70%,
b) dieta lekko strawna 10%,
c) dieta cukrzycowa 20%.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach Kuchni Centralnej Oferenta.
KOD CPV: 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.20.00-3.
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2012
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (117 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
Osoba do kontaktów z oferentami: Anna Lysko
tel. (32) 216 77 01 w. 24
e-mail: mzozledziny@interia.pl
godziny pracy: od 700 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 11.05.2012 r. o godz. 900.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Nie przewiduje się wniesienia wadium.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.05.2012 r. pod numerem 98751-2012.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach na okres 7 miesięcy" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.05.2012 pod numerem 98751-2012, w siedzibie zamawiającego (Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
  • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 11.05.2012 r. o godz. 900,
  • wybór oferty:
    KARDAMON Catering,
    ul. Antena 11E, 43-200 Pszczyna,
  • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB),
  • wyboru oferty dokonano w dniu 17.05.2012 r.,
  • umowa zostanie zawarta w dniu 28.05.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 76 44, e-mail: mzozledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.18
Data udostępnienia: 2012.05.18 18:38:08
Liczba odwiedzin strony: 2547 (ostatnie odwiedziny 2023.01.30 08:40:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny