Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej pow. 2,9050 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 12, przy ul. Lędzińskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575

składającej się z działek oznaczonych numerami: 210/22 (ŁIII) o pow. 1,9749 ha i 214/22 (RIVb, ŁIII, dr) o pow. 0,8980 ha, zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz 212/22 (ŁIII) o pow. 0,0321 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

W dziale III księgi wieczystej KA1T/00021882/9 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. W dziale III księgi wieczystej KA1T/00017272/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Działki nr 210/22, 212/22 i 214/22 położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Lędzińskiej, w peryferyjnej strefie miasta, w niedalekiej odległości od ul. Turyńskiej posiadającej kategorię drogi wojewódzkiej, która łączy miasta Tychy, Katowice, Gliwice z miastami Bieruń i Oświęcim. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa usługowo-magazynowo-składowo-handlowa oraz grunty rolne. Dalsze otoczenie to istniejąca zabudowa zabudowa jednorodzinna z usługami wbudowanymi. Kompleks działek nr 210/22, 212/22 i 214/22 posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony. Od strony zachodniej pasa drogowego ul. Lędzińskiej przebiega wodociąg Ø400. Po stronie wschodniej ul. Lędzińskiej, a zachodniej stronie działki nr 210/22, przebiega sieć energetyczna i teletechniczna, a w sąsiedztwie działki usytuowana jest słupowa stacja transformatorowa, z której wykonane są przyłącza energetyczne do istniejącej zabudowy usługowej. Równolegle do ul. Lędzińskiej, w odległości około 14 mb przez działkę nr 210/22 przebiega gazociąg przesyłowy Ø80. Warunki zjazdu z ul. Lędzińskiej należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) nieruchomość położona jest na terenach produkcyjno-usługowych. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w następujących terminach: I przetarg - 28 października 2011 r., II przetarg - 27 marca 2012 r., III przetarg - 10 lipca 2012 r. Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 680 000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium ustalone zostało na kwotę 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. o godz. 13.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 24 października 2012 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
 • pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego (II piętro, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11-13 wew. 135, 120, 136, 128) w godzinach pracy Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 24.08.2012.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • czwarty przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej pow. 2,9050 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 12, przy ul. Lędzińskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 30.10.2012 r. o godz. 1300,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie,
 • przetarg został rozstrzygnięty 30.10.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.05
Data udostępnienia: 2012.11.05 19:07:57
Liczba odwiedzin strony: 2464 (ostatnie odwiedziny 2023.10.03 05:28:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny