Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na przewóz dzieci z Gimnazjum nr 1 w Lędzinach na halę Centrum

Data ogłoszenia przetargu: 3.09.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gimnazjum nr 1
ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 326 64 56
e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: Przewóz dzieci z Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach na halę Centrum.
Termin realizacji zamówienia: od 1.10.2012 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (106 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 08 (sekretariat), w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1530.
Osoba do kontaktów z oferentami: Józef Domaradzki
Gimnazjum nr 1
ul. Pokoju 29, pok. nr 08a, 43-140 Lędziny
tel. (32) 326 64 56
e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl
godziny pracy: od 800 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 24.09.2012 r. o godz. 1500.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 08a, w dniu 24.09.2012 r. o godz. 1515.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 zamówienie nie jest zabezpieczone wadium.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy:
- posiadające uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem niniejszego zamówienia działalności,
- posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- niepodlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 19/04 poz. 177 z późn. zmianami),
- uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Przewóz dzieci z Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach na halę Centrum" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.09.2012, w siedzibie zamawiającego (Gimnazjum nr 1) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 24.09.2012 r. o godz. 1500,
 • wybór oferty:
  Bogusław Pientka,
  ul. Długosza 5/1, 43-140 Lędziny,
 • cena wybranej oferty:
  54,50 zł brutto za godzinę,
 • uzasadnienie wyboru oferty:
  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wyboru oferty dokonano w dniu 24.09.2012 r.,
 • umowę zawarto w dniu 25.09.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Józef Domaradzki, Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 326 64 56, e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.09.25
Data udostępnienia: 2012.09.25 21:36:30
Liczba odwiedzin strony: 2393 (ostatnie odwiedziny 2023.10.01 19:53:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny