Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na najem pomieszczeń w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach

Burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 344,8 m2 w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach, usytuowanym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 66/17 i 68/16 o łącznej powierzchni 0,1325 ha na okres 10 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Na powierzchnię do wynajęcia składają się:

 1. sala taneczna o pow. 76,0 m2,
 2. sala konsumpcyjna o pow. 82,0 m2,
 3. weranda o pow. 31,5 m2,
 4. kuchnia - wydawalnia o pow. 40,0 m2,
 5. przygotowalnia o pow. 14,0 m2,
 6. magazyn o pow. 7,2 m2,
 7. magazyn o pow. 7,8 m2,
 8. magazyn o pow. 5,2 m2,
 9. korytarz o pow. 5,5 m2,
 10. zmywalnia o pow. 4,0 m2,
 11. klatka schodowa o pow. 10,0 m2,
 12. klatka schodowa o pow. 10,0 m2,
 13. klatka schodowa o pow. 10,0 m2,
 14. wc o pow. 1,1 m2,
 15. szatnia - wc o pow. 40,5 m2,

razem: 344,8 m2.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 2 186,03 zł miesięcznie netto (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć zł 03/100). Stawka wywoławcza czynszu nie zawiera podatku oraz innych opłat. Do stawki czynszu wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 3% stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia w czasie licytacji.

Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 5.10.2012 r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 lub gotówką w kasie tut. Urzędu (w godzinach pracy kasy). Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium,
 • osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
 • osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie notarialne udzielane przez organ przedstawicielski;
 • pełnomocnicy - pisemne pełnomocnictwo mocodawcy.

  Dokumenty powyższe winny być złożone w oryginale. Za oryginał uważa się również kserokopię potwierdzoną przez organ wydający zaświadczenie lub wypis.

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu najmu, co do którego nie wnoszą zastrzeżeń oraz zaakceptują regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu (Format PDF PDF (136 KB)).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. o godz. 14.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Burmistrz miasta Lędziny ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta w Lędzinach, pok. 107, tel. (32) 216 65 11 wew. 126, 162 oraz Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 65 11 wew. 120, 135, 136, w godzinach pracy Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 27.09.2012.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg ustny nieograniczony na "Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 344,8 m2 w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach, usytuowanym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 66/17 i 68/16 o łącznej powierzchni 0,1325 ha na okres 10 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 9.10.2012 r. o godz. 1400,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,
 • pomieszczenia zostały wynajęte firmie NOR-MOP Benedykt Noras za kwotę 2 816,03 zł netto miesięcznie,
 • przetarg został rozstrzygnięty 9.10.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.10.12
Data udostępnienia: 2012.10.12 19:05:28
Liczba odwiedzin strony: 2473 (ostatnie odwiedziny 2023.01.28 08:46:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny