Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ulicy 25-Lecia

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 333 m2, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 w rejonie ul. 25-Lecia, składającej się z niżej wymienionych działek:

Numer działki Jedn. rej. gruntów Symbol użytku Powierzchnia w m2
3192/411 676 B 305
2849/411 811 B 28

Na przedmiotowych działkach zlokalizowany jest parterowy budynek niemieszkalny, nieużytkowany od dłuższego czasu, o powierzchni zabudowy 58 m2. Budynek o powierzchni użytkowej 53,50 m2 wykonany jest z pustaków żwirobetonowych ze stropodachem z płyt żelbetowych drobnowymiarowych, przykryty dachem jednospadowym, ocieplonym warstwą żwiru i żużlu, kryty papą. Na ścianach wewnętrznych budynku tynki wapienno-cementowe, posadzka cementowa na podłożu z betonu. W budynku występują ślady zacieków i wilgoci oraz pęknięć ścian. Stan techniczny izolacji oraz pokrycia dachu, brak stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji, zacieki i zalania są przyczyną niskiego stanu technicznego budynku.

Własność ww. nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w nw. księgach wieczystych, prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33:

 1. KA1T/00019070/7 - dla działki 3192/411. W dziale I-SP księgi wieczystej wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00068137/3 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów;
 2. KA1T/00027757/6 - dla działki 2849/411. W dziale I-SP księgi wieczystej wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00068137/3 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej KW 27757, a rzeczywistym stanem prawnym polegającej na tym, że odnośnie działek nr 1789/291 o pow. 44 m2, 1853/375 o pow. 582 m2, 2090/287 o pow. 78 m2 prawo wieczystego użytkowania powinno być ujawnione na rzecz osób fizycznych. Powyższy zapis nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek numer 3192/411 o obszarze 0,0305 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1T/00019070/7 oraz nr 2849/411 o obszarze 0,0028 ha, objętej księgą wieczystą KA1T/00027757/6 ustanowiona jest nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu po całych działkach nr 2847/411, 3228/411 i 3191/411. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, handlowo-usługowa, produkcyjno-usługowa oraz budynek przedszkola. W dalszym otoczeniu nieruchomości znajdują się obiekty szkolne, apteka, targowisko miejskie, supermarkety, zabudowa jedno- i wielorodzinna. Dostęp do nieruchomości odbywa się poprzez działki numer 2847/411, 3228/411 i 3191/411, na których ustanowiona jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają w ulicy 25-Lecia i Hołdunowskiej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym uchwałą nr XV/113/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 września 2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 185, poz. 3390 z dnia 30 października 2007 r. - symbol planu 1MN1: tereny zabudowy mieszkaniowej; strefa "A" ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), w tym grunt - 24 984,00 zł, budynek - 11 016,00 zł. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Wadium ustalone zostało na kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 12 listopada 2012 r. o godz. 13.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 6 listopada 2012 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny bądź uznania rachunku bankowego tut. Urzędu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera dodatkowych opłat.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
 • pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego (II piętro, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11-13 wew. 135, 120, 136, 128) w godzinach pracy Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 8.10.2012.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 333 m2, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 w rejonie ul. 25-Lecia" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 12.11.2012 r. o godz. 1330,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • działka została sprzedana osobie fizycznej za kwotę 36 360,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 12.11.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.12.28
Data udostępnienia: 2012.12.28 21:47:35
Liczba odwiedzin strony: 2476 (ostatnie odwiedziny 2023.01.19 18:02:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny