Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy zbiegu ul. Palmowej - Sosnowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2775/257 o powierzchni 0,0482 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00014099/1 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.

Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy zbiegu dróg publicznych, gminnych ul. Palmowej - Sosnowej, oznaczona jest zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu pod pozycją rejestrową 676 jako PsV.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska i porośnięta trawą. Od strony południowej przylega do chodnika wzdłuż ul. Palmowej, od zachodu do ul. Sosnowej, od strony północnej przylega do nieruchomości zabudowanej nowym budynkiem mieszkalnym usytuowanym na działce numer 2773/257, od strony wschodniej do działki niezabudowanej oznaczonej numerem 2776/257. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe oraz budynek szkoły. Ulica Palmowa posiada nawierzchnię z asfaltu, chodnik i oświetlenie, w kierunku zachodnim łączy się z drogą powiatową - ul. Hołdunowską. Ulica Sosnowa posiada nawierzchnię utwardzoną mieszanką tłucznia i masy bitumicznej, nie posiada chodnika oraz oświetlenia. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. W granicy działki usytuowane jest złącze kablowe, pozostałe uzbrojenie w tym sieć wodociągowa i gazowa znajdują się w ulicach Palmowej i Sosnowej.

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. W oparciu o zapisy "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zatwierdzonego przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. z późn. zmianami - zlokalizowana jest w strefie oznaczonej jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej działce - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami).

Wadium ustalone zostało na kwotę 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny (poniedziałek 8.00-12.00 lub 13.00-16.30, wtorek-czwartek 8.00-12.00 lub 13.00-15.00, piątek 8.00-12.00 lub 13.00-13.30) bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lędziny bądź datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
 • pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11-13 wew. 135, 120, 136 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 13.05.2013.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2775/257 o powierzchni 0,0482 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00014099/1 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 18.06.2013 r. o godz. 1400,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • działka została sprzedana osobie fizycznej za kwotę 55 000,00 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 19.06.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.06.18
Data udostępnienia: 2013.07.05 22:19:29
Liczba odwiedzin strony: 2386 (ostatnie odwiedziny 2023.01.19 18:02:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny