Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Zacisze

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 833/51 o powierzchni 0,0284 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00018576/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Aktualnie przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy, zawartą na czas oznaczony trzech lat. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w dniu rozstrzygnięcia przetargu wynikiem pozytywnym.

Nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Smardzowice, k.m. 1 przy ul. Zacisze, w środkowo-wschodniej części miasta Lędziny, zaliczanej do strefy peryferyjnej, na pograniczu ze strefą śródmiejską. Działka oznaczona jest zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu pod pozycją rejestrową 244 symbolem B. Posiada kształt trapezu, jest płaska, niezagospodarowana i porośnięta trawą. Nieruchomość jest niezabudowana i nieuzbrojona. Istniejące media przebiegają w ul. Ułańskiej. Ulica Zacisze na tym odcinku nie jest urządzona, posiada nawierzchnię gruntową, łączy się z drogą publiczną powiatową - ul. Ułańską. Od strony południowej działka przylega do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Ułańskiej 31, od strony wschodniej do działki zabudowanej nowym budynkiem mieszkalnym, od północy do pasa drogowego wydzielonego pod drogę publiczną gminną - ul. Zacisze. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne oraz tereny wyznaczone z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Odległość do najbliższych obiektów administracyjno-handlowo-usługowych wynosi około 4 km.

Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr LI/360/09 z dnia 29 października 2009 r., symbol planu 6MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług VAT według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami). Wadium ustalone zostało na kwotę 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 r. o godz. 13.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 25 czerwca 2013 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny (poniedziałek 8.00-12.00 lub 13.00-16.30, wtorek - czwartek 8.00-12.00 lub 13.00-15.00, piątek 8.00-12.00 lub 13.00-13.30) bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lędziny bądź datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT według stawki 23%.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
 • pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat zbywanej nieruchomości oraz warunków przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11 do 13 wew. 120, 135, 136, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 27.05.2013.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 833/51 o powierzchni 0,0284 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00018576/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 1.07.2013 r. o godz. 1300,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • działka została sprzedana osobie fizycznej za kwotę 16 777,20 zł brytto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 1.07.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.05
Data udostępnienia: 2013.07.05 22:19:29
Liczba odwiedzin strony: 2495 (ostatnie odwiedziny 2023.01.21 06:53:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny