Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1167, składającej się z działek:

Numer działki Symbol użytku Powierzchnia [ha]
2587/31 RV 0,2122
ŁV 0,0220
dr 0,0035
N 0,0360
2588/31 RV 0,2195
dr 0,0035
N 0,0120
2589/31 RV 1,3567
ŁIV 0,9214
ŁV 0,9437
ŁVI 1,2925
dr 0,1674
W 0,0345
N 0,6033

Własność nieruchomości wpisana jest - na rzecz gminy Lędziny - w księdze wieczystej nr KA1T/00039163/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy III i IV wolne są od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Lędziny, w rejonie drogi krajowej S-1 i ul. Hołdunowskiej. Posiada kształt zbliżony do trójkąta. Od północy przylega do drogi publicznej biegnącej równolegle do drogi krajowej, komunikującej tereny przemysłowe z ul. Hołdunowską, od wschodu grunt ogranicza skarpa czynnego nasypu kolejowego, od południa przylega do gruntów z bocznicą kolejową KWK "Ziemowit", od zachodu sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi o przeznaczeniu przemysłowym. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Hołdunowskiej drogą publiczną klasy dojazdowej (symbol planu KDD1/2) o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem, żwirem i żużlem, biegnącą wzdłuż drogi krajowej S-1, zakończoną pętlą do zawarcania. Nieruchomość jest nieuzbrojona, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, porośnięta trawą oraz drzewami i krzakami samosiejkami. Według ustaleń planu miejscowego przyłącza wody i kanalizacji są możliwe z ul. Gwarków, zaś energia elektryczna możliwa jest z istniejącej stacji transformatorowej w ul. Hołdunowskiej, po wybudowaniu nowej stacji transformatorowej. Szczegółowe warunki zasilania należy uzyskać od dostawców mediów. Przez nieruchomość - w kierunku północ-południe - przebiega rów otwarty. Na terenie nieruchomości są miejsca utwardzone kamieniami i kruszywem, zwałki ziemi i skupiska gruzu. Dla celów inwestycyjnych wymagane jest uzyskanie danych o warunkach geologiczno-górniczych.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr LXII/431/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., który wyznacza następujące przeznaczenie:

 • działka nr 2587/31- teren drogi wewnętrznej, symbol planu KDW. Przeznaczeniem podstawowym jest obsługa komunikacyjna. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • działka nr 2588/31 - teren zieleni izolacyjnej, symbol planu ZI. Przeznaczeniem podstawowym jest zieleń izolacyjna. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • działka nr 2589/31 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, symbol planu PU. Przeznaczeniem podstawowym są:
  1. obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zakazem lokalizacji:
   1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów,
   2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów, obejmujących:
    • instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych,
    • instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,
    • instalacje do produkcji betonu, cementu i wapna,
    • instalacje do produkcji mas bitumicznych,
    • instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych,
    • instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,
    • instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,
    • instalacje do spopielania zwłok - krematoria,
    • instalacje do odzysku odpadów i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowiska odpadów,
   3. produkcji i przetwórstwa materiałów ropopochodnych,
   4. baz transportowo-spedycyjnych,
  2. zabudowa usługowa i handel z zakazem lokalizacji:
   1. handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2,
   2. usług zdrowia i oświaty,
  3. miejsca postojowe.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje zaplecze biurowo-socjalne, zieleń urządzoną, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne i zbiorniki p.poż.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Wadium ustalone zostało na kwotę 540 000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej).
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny wypis z właściwego rejestru,
 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 65 11 do 13 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 3.10.2013.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1167" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 6.12.2013 r. o godz. 1300,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie,
 • przetarg został rozstrzygnięty 6.12.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.11
Data udostępnienia: 2013.12.11 19:09:43
Liczba odwiedzin strony: 2276 (ostatnie odwiedziny 2023.01.25 20:40:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny