Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. 30-Lecia i Dębowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, w rejonie ul. 30-Lecia i Dębowej, oznaczonej jako działka numer 3121/241 o powierzchni 0,0314 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów G.676, symbol użytku Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione).

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych. Działy III i IV są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań wobec osób trzecich.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Lędziny, u zbiegu ulic 30-Lecia i Dębowej, w otoczeniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulica 30-Lecia posiada nawierzchnię z asfaltu, chodnik i jest oświetlona. Ulica Dębowa posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną drobnym kruszywem. Działka jest płaska, posiada kształt zbliżony do trapezu, jest nieogrodzona, porośnięta trawą oraz krzewami i pojedynczymi drzewami z gatunku akacja, olcha. Działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej. Budynek jest parterowy w rzucie prostokąta o powierzchni zabudowy według pomiaru 31,9 m2 i kubaturze 86,13 m3, wybudowany w latach 80-tych. Budynek wykonany jest z pustaków żwirobetonowych; stropodach żelbetowy, kryty papą. Posadzka betonowa, drzwi stalowe, na ścianach zewnętrznych tynki wapienno-cementowe. Elewacja jest zniszczona, odpadnięte tynki odsłaniają konstrukcję ścian. Dach spękany, porośnięty samosiejkami. W południowej granicy działki usytuowane są dwa złącza kablowe ZK 69766 i ZK 69767 własność firmy Tauron. Przez działkę przebiegają kable energetyczne nN oraz kabel 20 kV również własność firmy Tauron.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) położona jest na terenie mieszkaniowo-usługowym o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej działce - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza wynosi 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium ustalone zostało na kwotę 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 11 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej).
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
 • pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 65 11 do 13 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 14.11.2013.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, w rejonie ul. 30-Lecia i Dębowej, oznaczonej jako działka numer 3121/241 o powierzchni 0,0314 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów G.676, symbol użytku Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione)" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 17.12.2013 r. o godz. 1000,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • działka została sprzedana osobie fizycznej za kwotę 36 250,00 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 17.12.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.18
Data udostępnienia: 2013.12.18 16:21:12
Liczba odwiedzin strony: 2237 (ostatnie odwiedziny 2023.01.20 23:31:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny